Jagiellonian University Repository

O kilku motywach u Norwida i Baudelaire’a

pcg.skipToMenu

O kilku motywach u Norwida i Baudelaire’a

Show full item record

dc.contributor.author Siwiec, Magdalena [SAP11017664] pl
dc.date.accessioned 2018-11-23T12:41:23Z
dc.date.available 2018-11-23T12:41:23Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0860-0562 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61428
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O kilku motywach u Norwida i Baudelaire’a pl
dc.title.alternative On a few motifs in the works by Norwid and Baudelaire pl
dc.title.alternative Remarks on a few motifs in the works by Norwid and Baudelaire pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-92 ; 79-101 pl
dc.description.additional Art. w j. pol. 73-92 ; art. w j. ang. 79-101. Tł. - Rafał Augustyn pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/view/9979/9996 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/view/11029/10915 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi propozycję lektury pism Norwida i Baudelaire’a jako przekraczających romantyzm, choć z niego wyrastających, prekursorów nowoczesności, dotkniętych - jak pisał W. Benjamin - niegościnnym doświadczeniem epoki wielkiego przemysłu. Analiza porów - nawcza skupia się na diagnozie współczesności, zawartej w tekstach obu poetów, związanej ze zjawiskami wielkomiejskimi, tłumem, flâneurie, wyobcowaniem. Autorka eksponuje techniki opisu tych zjawisk przez obu pisarzy i różne na nie reakcje. Dowodzi, że Baudelaire identyfi- kuje się ze swoim miastem, akceptuje jego ułomność, choć dostrzega w nim także zagrożenie dla autonomii jednostki, Norwid natomiast zachowuje dystans pozwalający na moralną ocenę. Artykuł wydobywa te podobieństwa i różnice, ukazując stosunek pisarzy do urbanizacji i w ogóle do procesów modernizacyjnych jako ambiwalentny, niejednoznaczny, wymagający zmierzenia się i z miastem, i z samym sobą. pl
dc.abstract.en The article is a proposal to read the writings of Norwid and Baudelaire as works going beyond Romanticism, although they arise from it, as precursors of modernity, affected - as W. Benjamin wrote - by the inhospitable experience of the era of great industry. The comparative analysis focuses on the diagnosis of the present as demonstrated in the texts of both poets, associated with urban phenomena, crowd, flâneurie and alienation. The author exposes the techniques of description of these phenomena by both writers and various reactions to them. She proves that Baudelaire identifies himself with his city, accepts its imperfections, although he also sees in it a threat to the autonomy of an individual, while Norwid keeps a distance allowing for moral evaluation. The article brings out these similarities and differences, showing the writers’ attitude towards urbanization and, generally, to modernization processes as ambivalent, ambiguous, demanding to confront the city and oneself. pl
dc.abstract.en
dc.subject.pl Norwid pl
dc.subject.pl nowoczesność pl
dc.subject.pl Baudelaire pl
dc.subject.pl miasto pl
dc.subject.en Norwid pl
dc.subject.en Baudelaire pl
dc.subject.en modernity pl
dc.subject.en city pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.18290/sn.2018.36-3 pl
dc.identifier.eissn 2544-4433 pl
dc.title.journal Studia Norwidiana pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-29 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa