Jagiellonian University Repository

Prawo narodów do samostanowienia a praktyka państw

pcg.skipToMenu

Prawo narodów do samostanowienia a praktyka państw

Show full item record

dc.contributor.author Ingelevič-Citak, Milena [SAP14019842] pl
dc.date.accessioned 2018-11-23T11:50:10Z
dc.date.available 2018-11-23T11:50:10Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1733-8050 pl
dc.identifier.issn 1822-3915 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61375
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Prawo narodów do samostanowienia a praktyka państw pl
dc.title.alternative The right of nations to self-determination and the practice of states pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 105-118 pl
dc.identifier.weblink http://www.pismosip.ah.edu.pl/downloads.php?cat_id=15&file_id=53 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi próbę uporządkowania współczesnych tendencji w praktyce państw w odniesieniu do realizacji prawa narodów do samostanowienia. Tytułem wstępu przedstawiono rozważania ogólne na temat znaczenia prawa do samostanowienia we współczesnym systemie prawa międzynarodowego, zakreślając jednocześnie wątpliwości związane z nieprecyzyjnym i niedookreślonym charakterem tej normy. W dalszej części zaprezentowano spostrzeżenia odnoszące się do społeczności międzynarodowej oraz specyfiki współczesnych procesów państwotwórczych, a także omówiono zagadnienie konfliktu wartości, na który powołują się państwa odmawiając narodom prawa do samorealizacji. W ostatniej części artykułu dokonano krótkiej analizy praktyki wybranych państw. Całość zwieńczono podsumowaniem. pl
dc.abstract.en The article makes an attempt to present contemporary tendencies in the practice of states with regard to the implementation of the right of nations to self-determination. The introductory part, presents general considerations on the significance of the right to self-determination in the contemporary system of international law, at the same time outlining the doubts related to the imprecise and indeterminate nature of this norm. Furthermore, the article puts focus on observations regarding the international community and the specifics of contemporary state-building processes, as well as the issue of the conflict of values, to which states refer while denying nations the right to self-fulfillment. Finally, a short analysis of the pracice of selected countries is made. The article is concluded with a concise summary. pl
dc.subject.pl prawo międzynarodowe pl
dc.subject.pl samostanowienie narodów pl
dc.subject.pl suwerenność państwa pl
dc.subject.pl integralność terytorialna pl
dc.subject.pl secesja pl
dc.subject.pl praktyka państw pl
dc.subject.en international law pl
dc.subject.en self-determination of nations pl
dc.subject.en state sovereignty pl
dc.subject.en territorial integrity pl
dc.subject.en secession pl
dc.subject.en state practice pl
dc.description.number 2 (55) pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Społeczeństwo i Polityka = Общество и Политика = Obŝestvo i Politika = Society and Politics pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)