Jagiellonian University Repository

Metadane biblioteczne XXI wieku

Metadane biblioteczne XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.date.accessioned 2018-11-21T13:54:43Z
dc.date.available 2018-11-21T13:54:43Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61135
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Metadane biblioteczne XXI wieku pl
dc.title.alternative Library metadata in the twenty-first century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 165-178 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2337 pl
dc.abstract.pl Cyfryzacja i digitalizacja komunikacji naukowej prowadzi do rewolucyjnych zmian w działalności bibliotek. W znacznej mierze dotykają one działalności traktowanej jako typowo biblioteczna, w tym gromadzenia, opracowania zbiorów i działalności informacyjnej, powodując zmianę paradygmatu działalności bibliotecznej. W efekcie biblioteki stają się częścią technologii podlegającej „twórczej destrukcji", co może oznaczać, że bez gruntownych przemian zasad ich funkcjonowania zostaną zastąpione przez organizacje konkurujące z nimi i stosujące nowe technologie. Dostosowanie do zachodzących zmian powoduje daleko idące przeobrażenia zarówno bibliotek jako instytucji, jak i funkcji bibliotekarzy. pl
dc.abstract.en Digitization of scholarly communication results in revolutionary changes in library activities. Digitization influences acquisitions, cataloging and information delivery, altering the paradigm of library activity. Libraries become a part of technology undergoing “creative destruction' - without deep transformation of their functions they may be replaced by competitive institutions and organizations using new technologies. The adjustment to occurring changes causes advanced transformations of libraries and librarians' tasks. pl
dc.subject.pl rewolucja cyfrowa pl
dc.subject.pl OPAC pl
dc.subject.pl metadane opisowe pl
dc.subject.pl funkcje biblioteczne pl
dc.subject.pl zadania bibliotekarzy pl
dc.subject.en descriptive metadata pl
dc.subject.en OPAC pl
dc.subject.en librarians’ tasks pl
dc.subject.en library functions pl
dc.subject.en digital revolution pl
dc.description.volume 78 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska