Jagiellonian University Repository

Przemoc a komunikacja i zaufanie do świata w ujęciu Jana Philippa Reemtsmy

pcg.skipToMenu

Przemoc a komunikacja i zaufanie do świata w ujęciu Jana Philippa Reemtsmy

Show full item record

dc.contributor.author Szklarska, Anna [USOS11287] pl
dc.date.accessioned 2018-11-19T14:37:36Z
dc.date.available 2018-11-19T14:37:36Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60829
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przemoc a komunikacja i zaufanie do świata w ujęciu Jana Philippa Reemtsmy pl
dc.title.alternative Violence, communication and trusting the world according to Jan Phillip Reemtsma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 54-71 pl
dc.identifier.weblink https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2017/17_1_szklarska.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przybliża najważniejsze wątki osobistych rozważań oraz badań nad przemocą przeprowadzonych przez współczesnego, niemieckiego socjologai flozofa Jana P. Reemtsmę w nawiązaniu do innych teoretyków tego zagadnienia, zwłaszcza Jeana Amery i Hannah Arendt. Celem artykułu jest zatem przybliżenie tego obszaru refeksji Reemtsmy ze szczególnym uwzględnieniem zaproponowanej przez niego klasyfkacji różnych form przemocy, teorii przemocy jako komunikacyjnej triady oraz konsekwencji w wymiarze antropologicznym i społecznym zjawiska przemocy w nowoczesności. pl
dc.abstract.en The article presents the most important issues of personal thoughts and studies on violence conducted by a contemporary German sociologist and philosopher Jan P. Reemtsma with reference to other theorists of this problem, mainly Jean Amery and Hannah Arendt. The goal of the article is therefore to present this domain of Reemtsma’s thought especially regarding his postulated classifcation of various forms of violence, the theory of violence as a communication triad and anthropological as well as social consequences of violence in modern world. pl
dc.subject.pl przemoc pl
dc.subject.pl Reemtsma pl
dc.subject.pl zaufanie pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl Amery pl
dc.subject.en violence pl
dc.subject.en Reemtsma pl
dc.subject.en trust pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en Amery pl
dc.description.number 13 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20838972.13.4 pl
dc.identifier.eissn 2083-8972 pl
dc.title.journal Edukacja Etyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska