Jagiellonian University Repository

Geneza koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu według wybranych doktryn religijnych

Geneza koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu ...

Show full item record

dc.contributor.author Idasiak, Małgorzata pl
dc.contributor.editor Romanowska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2018-11-16T10:00:42Z
dc.date.available 2018-11-16T10:00:42Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65343-07-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/60472
dc.language pol pl
dc.rights Licencja Open Access BJ *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf *
dc.title Geneza koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu według wybranych doktryn religijnych pl
dc.title.alternative The genesis of the concept of social business responsibility according to selected religious doctrines pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie pl
dc.description.physical 145-169 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 167-169 pl
dc.identifier.weblink http://bluewaterfall.pl/pte/fileLibraries/pracePDF/WPE_mtaegwar_11_13_12_2017.pdf#page=167 pl
dc.abstract.pl Wielkie religie monoteistyczne od zarania dziejów kształtowały moralne postawy człowieczeństwa. Oprócz etycznych kwestii wpływały także na postrzeganie etosu pracy, gospodarowania czy poszanowania środowiska naturalnego. Wypracowane wzorce postępowania, za sprawą rozprzestrzeniania się tradycji i wierzeń docierały także do jednostek niewierzących, skupiając ich uwagę na ważnych problemach natury moralnej. Stąd podjęta w artykule teza, iż działalności gospodarcza może ulec etycznym uwarunkowaniom wynikającym z nauk wybranych doktryn religijnych i w dalszym ciągu wpływać na lepszą implementację postulowanej w XXI wieku koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. pl
dc.abstract.en Great monotheistic religions have shaped the moral attitudes of humanity from the beginning of time. In addition to ethical issues, they also influenced the perception of the ethos of work, management or respect for the natural environment. The developed patterns of behavior, due to the spread of tradition and belief, also reached non-believers, focusing their attention on important moral problems. Hence the thesis made in the article that economic activity may be subject to ethical determinants resulting from the teachings of selected religious doctrines and to continue to influence the better implementation of the concept of Corporate Social Responsibility postulated in the 21st century. pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl moralność pl
dc.subject.pl religia pl
dc.subject.pl społeczna odpowiedzialność biznesu pl
dc.subject.pl zarządzanie pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en morality pl
dc.subject.en religion pl
dc.subject.en corporate social responsibility pl
dc.subject.en management pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.container Współczesne problemy ekonomii : między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-16 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 196; liczba arkuszy wydawniczych 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ