Jagiellonian University Repository

Komu Polacy ufają? : analiza wtórna danych ESS 2014 z zastosowaniem analizy czynnikowej, analizy rzetelności oraz analizy wariancji

pcg.skipToMenu

Komu Polacy ufają? : analiza wtórna danych ESS 2014 z zastosowaniem analizy czynnikowej, analizy rzetelności oraz analizy wariancji

Show full item record

dc.contributor.author Dziurzyński, Krzysztof [SAP14029895] pl
dc.date.accessioned 2018-11-13T09:46:27Z
dc.date.available 2018-11-13T09:46:27Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1734-2031 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59993
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Komu Polacy ufają? : analiza wtórna danych ESS 2014 z zastosowaniem analizy czynnikowej, analizy rzetelności oraz analizy wariancji pl
dc.title.alternative Who do Poles trust? : secondary analysis of ESS 2014 data using factor analysis analysis of reliability and analysis of variance pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-115 pl
dc.identifier.weblink http://www.jomswsge.com/Komu-Polacy-ufaja-nAnaliza-wtorna-danych-ESS-2014-z-zastosowaniem-analizy-czynnikowej,90986,0,1.html pl
dc.abstract.pl Zaufanie jest zmienną wielowymiarową i do jego pomiaru konieczna jest pewna liczba jednowymiarowych zmiennych. Zmienne te mogą odnosić się do instytucji państwowych, politycznych, osób, mediów itp. Im więcej zmiennych użytych jest do określenia jednostkowego poziomu zaufania, tym trudniej jest wyłonić zmienną ukrytą, która w dalszym postępowaniu badawczym zastąpi kilka zmiennych jednowymiarowych. Taką zmienną ukrytą jest zaufanie. Oczywiście można zadać pytanie: czy generalnie Pan/Pani ufa? Odpowiedź na tak postawione pytanie ma charakter dychotomiczny: tak lub nie. Ale czy badacz będzie wiedział, komu badany ufa, czy jest to osoba, czy instytucja i co bardzo ważne – w jakim stopniu ufa. Zatem na pozór proste zadanie badawcze na etapie konceptualizacji zaczyna się komplikować, rozrastać i każe badaczowi sięgać po bardziej rozbudowane narządzie badawcze. W prezentowanym artykule przeanalizowana zostanie problematyka zaufania Polaków. Dane pochodzą z siódmej rundy międzynarodowego badania porównawczego European Social Survey (Europejski Sondaż Społeczny) z 2014 r. Wzięło w nim udział 1616 osób w wieku powyżej 16. roku życia. Uzyskane wyniki poddano analizie pozwalającej na określenie wielowymiarowości (analiza czynnikowa) i rzetelności skali (alfa Cronbacha). Jako główny cel poznawczy przyjęto określenie postrzegania wymiarów zaufania. Pierwotnie założono, że pięć jednowymiarowych zmiennych pozwoli na odtworzenie dwóch zmiennych latentnych (składowych), które uproszczą analizę. Przyjęto także założenie, że płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania będą istotnie różnicować poziom zaufania. Postanowiono także zaprezentować poziom zaufania Polaków na tle pozostałych krajów uczestniczących w badaniu ESS. pl
dc.abstract.en Trust is a multidimensional variable and a number of one-dimensional variables are needed to measure it. These variables may refer to state institutions, political institutions, people, media, etc. The more variables used to determine the unit level of trust, the harder it is to identify a hidden variable that will replace several one-dimensional variables in further research. Trust is such a hidden variable. Of course, you can ask the question: do you generally trust? The answer to this question is dichotomous: yes or no trust. But will the researcher know who trusts whether it is a person or an institution and what is very important to what degree he trusts. Thus, the seemingly simple research task at the conceptualization stage begins to complicate, grow and make the researcher reach for a more extensive research tool. The presented article will analyze the problems of Poles’ trust. Data comes from the seventh round of the 2014 European Social Survey. 1616 people aged over 16 took part in it. The obtained results were subjected to analysis allowing to determine multidimensionality (factor analysis) and scale reliability (Cronbach’s alpha). As the main cognitive goal, the determination of the perception of the dimensions of trust was accepted. Originally, it was assumed that five one-dimensional variables would allow the reproduction of two latent variables (components) that would simplify the analysis of trust. It was also assumed that (1) sex, (2) age, (3) education and (4) place of residence will significantly differentiate the level of trust. It was also decided to present the level of confidence of Poles against the background of other countries participating in the ESS. pl
dc.subject.pl Europejski Sondaż Społeczny pl
dc.subject.pl zaufanie pl
dc.subject.pl analiza rzetelności pl
dc.subject.pl analiza czynnikowa pl
dc.subject.pl analiza wariancji pl
dc.subject.en Europeen Social Survey pl
dc.subject.en trust pl
dc.subject.en analysis of reliability pl
dc.subject.en analysis of variance pl
dc.subject.en factor analysis pl
dc.description.volume 2 (37) pl
dc.description.publication 1,29 pl
dc.identifier.doi 10.13166/jms/90986 pl
dc.identifier.eissn 2391-789X pl
dc.title.journal Journal of Modern Science pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-14 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska