Jagiellonian University Repository

Walka w ujęciu Karla Jaspersa jako sytuacja graniczna obecna w doświadczeniu nauczyciela : refleksje na pograniczu filozofii i pedagogiki

pcg.skipToMenu

Walka w ujęciu Karla Jaspersa jako sytuacja graniczna obecna w doświadczeniu nauczyciela : refleksje na pograniczu filozofii i pedagogiki

Show full item record

dc.contributor.author Smoter, Katarzyna [SAP14002827] pl
dc.contributor.author Sury, Zuzanna [USOS96196] pl
dc.date.accessioned 2018-11-09T09:14:40Z
dc.date.available 2018-11-09T09:14:40Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-2264 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59836
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Walka w ujęciu Karla Jaspersa jako sytuacja graniczna obecna w doświadczeniu nauczyciela : refleksje na pograniczu filozofii i pedagogiki pl
dc.title.alternative The fight in the experience of Polish teachers according to the Karl Jaspers' conception of the fight as the limit situaton pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-98 pl
dc.identifier.weblink http://podstawyedukacji.ajd.czest.pl/uploads/images/Podstawy%20Edukacji%2010.pdf pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule podjęto teoretyczną analizę prowadzącą do rozpoznania, w jaki sposób koncepcja sytuacji granicznych K. Jaspersa tłumaczy złożoność funkcjonowania społecznego nauczyciela. Celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia walki obecnej w doświadczeniu nauczycieli oraz uzasadnienie faktu, że jest ona elementem nieodzownym w pracy pedagogicznej, ponieważ (posługując się językiem K. Jaspersa) umożliwia urzeczywistnienie egzystencji. W wyniku analiz rozróżniono dwa aspekty walki: "walkę z", dążącą do wyeliminowania przeciwnika, oraz "walkę o", zabiegającą o udoskonalenie dotychczasowego stanu. Stwierdzono, że pełnienie roli zawodowej nauczyciela wymaga często konfrontacji z tym, co "inne", "trudne", a nawet "niemożliwe", i doświadczania sytuacji, które przekraczają posiadane aktualnie możliwości i kompetencje. Sytuacje te mogą stanowić punkt wyjścia do rozwoju, ponieważ można rozumieć je jako sytuacje "walki o", która może być odczytywana jako jaspersowskie dążenie egzystencji ku transcendencji. pl
dc.abstract.en The article presents theoretical analysis undertaken to recognize how the K. Jaspers concept of limit situations explains the complexity of the teacher social functioning. The purpose of the article is to explain the meaning of fight in the experience of Polish teachers and the justification for the fact that fight is an indispensable component of pedagogical work. It is because (using the language of K. Jaspers), limit situations, including fight, enable the realization of the existence. As a result, two aspects of fight were distinguished: "fight with" aiming to eliminate the opponent and "fight for", striving to improve the current state. It was stated that being a teacher requires confrontation with others and experiencing situations that exceed the current capabilities and compe- tences. The situation of fight can be seen as a starting point in the process of development. More over, it can be interpreted as existences striving towards transcendence. pl
dc.subject.pl walka pl
dc.subject.pl sytuacja graniczna pl
dc.subject.pl nauczyciel pl
dc.subject.en fight pl
dc.subject.en limit situation pl
dc.subject.en teacher pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.16926/pe.2017.10.06 pl
dc.title.journal Podstawy Edukacji pl
dc.title.volume Graniczność, pogranicze, transgresja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-15 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska