Jagiellonian University Repository

Functional urban area as the city of the future

pcg.skipToMenu

Functional urban area as the city of the future

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.date.accessioned 2015-04-28T11:12:51Z
dc.date.available 2015-04-28T11:12:51Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1897-6271 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5975
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Functional urban area as the city of the future pl
dc.title.alternative Miejski obszar funkcjonalny jako miasto przyszłości pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 143-157 pl
dc.abstract.pl Rozwój miast w dobie suburbanizacji realizuje się w obszarach funkcjonalnych miast. Niezależnie od intencji urbanistów, wzrost roli przepływów we współczesnej gospodarce przestrzennej determinuje rosnące znaczenie procesów metropolizacji, dotyczących relacji: pomiędzy dużymi miastami i wewnątrz ich obszarów funkcjonalnych. W konsekwencji, zarówno analizy, rekomendacje i instrumenty wspierania rozwoju miast winny dotyczyć skali przestrzennej obszarów funkcjonalnych (metropolitalnych), a nie tylko miast rdzeniowych. Wobec obserwowanych procesów cywilizacyjnych, współczesne wyzwania dla polityki miejskiej wiążą się ze zwiększaniem gęstości i zwartości zagospodarowania miast oraz ze zmniejszaniem względnych odległości wewnątrz obszarów metropolitalnych. Pozycja konkurencyjna miast zależy w coraz większym stopniu od potencjału społecznego (kapitału ludzkiego i społecznego) i gospodarczego całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Stanowi to najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie dla pianistów i organów zarządzających miastami przyszłości. pl
dc.abstract.en In the era of suburbanization, urban development is carried out in functional urban areas. Regardless of the intentions of planners, an increased role of flow in the modern economy determines the growing importance of the spatial processes of metropolization, which concern both the relationships between large cities and the relations within the cities' functional areas. Consequently, the analyses, recommendations and instruments to support urban development should address the spatial scale of functional areas (metropolitan), and not merely the core cities. In view of the observed processes of civilization, the contemporary challenges for urban policy are associated with increasing density and compactness of urban development and with the reduction of relative distances within metropolitan areas. In view of the observed processes of civilization, the contemporary challenges for urban policy are associated with increasing density and compactness of urban development and with the reduction of relative distances within metropolitan areas. The competitive position of cities depends, to an increasing extent, on the social potential (human and social capital) and economic development of the entire functional urban area. This is the most important and most difficult challenge for both planners and the governing bodies of the cities of the future. pl
dc.subject.pl metropolizacja pl
dc.subject.pl suburbanizacja pl
dc.subject.pl gospodarka przestrzenna pl
dc.subject.pl miejski obszar funkcjonalny pl
dc.subject.en metropolization pl
dc.subject.en suburbanization pl
dc.subject.en spatial economy pl
dc.subject.en functional urban area pl
dc.description.series Czasopismo Techniczne - Politechnika Krakowska, ISSN 0011-4561, R. 111 (2014), z. 1 pl
dc.description.number 1-A (1) pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2353737XCT.14.009.2459 pl
dc.title.journal Czasopismo Techniczne. A, Architektura = Technical Transactions. Architecture pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)