Jagiellonian University Repository

Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby w różnym wieku

Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby ...

Show full item record

dc.contributor.author Białek, Arkadiusz [SAP11020060] pl
dc.date.accessioned 2018-10-26T08:06:59Z
dc.date.available 2018-10-26T08:06:59Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-1800 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58796
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby w różnym wieku pl
dc.title.alternative Epistemic perspective-taking in people of different age pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 185-201 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 196-197 pl
dc.identifier.weblink http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2011_3/Bialek_PS_3_2011.pdf pl
dc.abstract.pl Przedmiotem analizy są relacje między dwoma postaciami zdolności do podejmowania cudzej perspektywy epistemicznej - podejmowaniem perspektywy wizualnej i podejmowaniem perspektywy społeczno-poznawczej. W literaturze przedmiotu postuluje się bądź odrębność tych dwóch zdolności (tylko druga wymaga metareprezentowania), bądź brak różnić między rozpoznawaniem, co inna osoba widzi i co wie. Rozbieżności dotyczą także zmian w poziomie tej zdolności towarzyszących rozwojowi człowieka (wzrost lub spadek wyników w testach "teorii umysłu" osób w podeszłym wieku). W przeprowadzonych badaniach z udziałem osób z trzech grup wiekowych (średni wiek 16,48, 47,04 i 68,82 lat) użyto testu "teorii umysłu" (Brüne, 2003) oraz stworzonego testu Podejmowania Perspektywy Wizualnej (PPW). Zgromadzone wyniki ukazały: (1) zadowalające charakterystyki psychometryczne testu PPW, (2) dodatni związek między wynikami w testach obu zdolności, (3) towarzyszący wiekowi spadek wyników w testach obu postaci podejmowania perspektywy epistemicznej. pl
dc.abstract.en The paper investigates the relationships between two types of abilities for epistemic perspective-taking - the visual and the social-cognitive. The literature postulates either a distinctiveness of these two processes (only the latter requires metarepresentation) or lack of differences between recognition of what one sees and what one knows. The discrepancies also pertain to changes in the level of these abilities in the course of human development (increase or decrease of results in the theory of mind tests, carried out among elderly subjects). In the current study, conducted with subjects from three age groups (mean age 16.48, 47.04 and 68.82), the theory of mind test and the created visual perspective-taking (VPT) test were used. The obtained results indicate: (1) satisfactory psychometric characteristics of VPT, (2) a positive relation between results of tests of both abilities, (3) a decrease of results in tests of both types of epistemic perspective-taking which accompany the age. pl
dc.subject.pl perspektywa pl
dc.subject.pl podejmowanie cudzej perspektywy pl
dc.subject.pl poznanie społeczne pl
dc.subject.pl "teoria umysłu" pl
dc.subject.en perspective pl
dc.subject.en perspective-taking pl
dc.subject.en social cognition pl
dc.subject.en "theory of mind" pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 3 (18) pl
dc.title.journal Psychologia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)