Jagiellonian University Repository

Fernando Pessoa – o (anti-)viajante : sobre a evolução da metáfora da viagem na obra de Álvaro de Campos

pcg.skipToMenu

Fernando Pessoa – o (anti-)viajante : sobre a evolução da metáfora da viagem na obra de Álvaro de Campos

Show full item record

dc.contributor.author Świda, Monika [SAP14000315] pl
dc.date.accessioned 2018-10-25T12:36:09Z
dc.date.available 2018-10-25T12:36:09Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58694
dc.language por pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Fernando Pessoa – o (anti-)viajante : sobre a evolução da metáfora da viagem na obra de Álvaro de Campos pl
dc.title.alternative Fernando Pessoa – (anti)voyager : on the evolution of the metaphor of journey in the works of Álvaro de Campos pl
dc.title.alternative Fernando Pessoa – (anty)podróżnik : o ewolucji metafory podróży w dziele Álvara de Campos pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-109 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 108-109 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2009/Numer-1/art/3238/ pl
dc.abstract.pl Artykuł jest analizą przekształceń metafory podróży w dziele Álvara de Campos w kontekście periodyzacji jego twórczości. W fazie para-futurystycznej podróż jest postrzegana jako jeden ze sposobów zaspokojenia żądzy odczuwania wszystkiego na wszystkie sposoby, zgodnie z imperatywem sensacjonistycznym. W późniejszych wierszach to nastawienie zostało zastąpione przez podroż jako metaforę życia, co prowadzi do figury anty-podróży egzystencjalnej, podroży bez celu i przyczyny, która wyraża ideę podmiotowego rozproszenia, rozbicia. Na kolejnym etapie dochodzi do przesunięcia punktu ciężkości z samej podróży na przygotowania do niej. Stają się one figurą aktywności życiowej, podczas gdy podróż to synonim momentu decyzyjnego. Niemożliwość jej podjęcia wyraża natomiast zawieszenie funkcji życiowych, niezdolność podmiotu do działania w rzeczywistości. Przekształcenia metafory podróży w utworach poetyckich Álvara de Campos pozostają w ścisłym związku z głównymi liniami rozwojowymi tej twórczości, w sposób wyraźny je obrazując. pl
dc.abstract.en The present article analyses the transformations of the metaphor of journey in the works of Álvaro de Campos in the context of the chronology of his works. In the futurist period, the journey is presented as one of the manners of satisfying the desire of feeling everything in every way and at the same time, according to the main principle of sensacionismo. In the later poems this attitude is substituted by the journey as a metaphor of life, that results in the figure of existential anti journey, a journey without reason and direction, that communicates the idea of the dispersion of the subject. In the following phase, the point of reference is not anymore the journey, but the preparations for it, which can be considered the figure of the vital activity. In this stage, the journey is the synonym of the moment of decision, so the impossibility of its realisation expresses the suspension of the vital functions and the incapacity of the subject to perform any action in the real world. The transformations of the metaphor of the journey correspond and illustrate the main guidelines of the poetry of Álvaro de Campos. pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,71 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2018-10-23 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych