Jagiellonian University Repository

Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego

pcg.skipToMenu

Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego

 


Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego


Katarzyna Gad

Spis treści


  Wstęp


Rozdział 1 Marka formą tożsamości różnych podmiotów

  1.1. Definicje, kluczowe zagadnienia oraz sposoby budowania marki

  1.2. Nowe media jako obszar budowania marek

  1.3. Powstanie i teoretyczne zasady funkcjonowania marki narodowej


Rozdział 2 Sytuacja wyjściowa polskiej marki narodowej

  2.1. Opinie badaczy o funkcjonowaniu marki "Polska"

  2.2. Pozycja Polski w rankingach marek narodowych, badania wizerunkowe

  2.3. Kluczowe dokumenty i koncepcje dotyczące promocji Polski i brandingu narodowego

   2.3.1. Program brandingu narodowego, program marketingu narodowego

   2.3.2. Idea przewodnia polskiej marki narodowej

   2.3.3. Kierunki promocji Polski do 2015 r.

   2.3.4. Zasady komunikacji marki Polska

   2.3.5. Marka polskiej gospodarki

   2.3.6. Polska marka turystyczna

   2.3.7. System identyfikacji wizualnej Polski: logo


Rozdział 3 Wybrane instytucje zajmujące się promocją Polski z uwzględnieniem ich obecności w nowych mediach

  3.1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  3.2. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki

  3.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  3.4. Polska Organizacja Turystyczna

  3.5. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

  3.6. Rada Promocji Polski, Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski za granicą

  3.7. Instytut Marki Polskiej oraz Krajowa Izba Gospodarcza


Rozdział 4 Polska jako e-marka narodowa

  4.1. Metodologia przeprowadzonych badań

   4.1.1. Cel, hipotezy i przebieg badań

   4.1.2. Metoda badań, materiał badawczy oraz dobór próby

   4.1.3. Konstrukcja narzędzia badań – kwestionariuszy dla respondentów zagranicznych oraz z Polski

  4.2. Charakterystyka respondentów

  4.3. Postrzeganie Polski: wiedza i skojarzenia

  4.4. Materiały filmowe

  4.5. Opinie na temat jakości materiałów filmowych

  4.6. Opinie na temat treści promujących Polskę

  4.7. Wpływ zaprezentowanych filmów na sądy o Polsce


  Zakończenie

  Bibliografia


Aneks

  Spis rysunków

  Spis tabel

  Spis wykresów

  Załącznik 1. Ankieta internetowa przeprowadzona wśród respondentów zagranicznych

  Załącznik 2. Ankieta internetowa przeprowadzona wśród respondentów z Polski