Jagiellonian University Repository

Doświadczenie własnego ciała w kształtowaniu się tożsamości młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną

Doświadczenie własnego ciała w kształtowaniu się ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Pilecka, Władysława [SAP11016965] pl
dc.contributor.author Ryżanowska, Dorota [USOS17276] pl
dc.date.accessioned 2018-10-18T13:26:37Z
dc.date.available 2018-10-18T13:26:37Z
dc.date.submitted 2014-06-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58387
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Doświadczenie własnego ciała w kształtowaniu się tożsamości młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną pl
dc.title.alternative The body experience in the process of forming the self identity of young adults with physical disability pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 310 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Celem pracy było przedstawienie roli Ja cielesnego w kształtowaniu się tożsamości narracyjnej młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną. Przebadano 40 osób z różnym rodzajem oraz momentem nabycia niepełnosprawności fizycznej. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem Wywiadu na Temat Historii Życia McAdamsa, wywiadu częściowego ustrukturalizowanego na temat Ja cielesnego własnego autorstwa oraz wywiadu częściowo ustrukturalizowanego na temat postawy wobec własnej niepełnosprawności, skonstruowanego na podstawie wywiadu na temat postawy wobec własnej choroby autorstwa M. Opoczyńskiej. Uzyskane wyniki analizowane były pod kątem przebiegu procesu kształtowania się tożsamości narracyjnej osób badanych oraz jej specyficznej części jaką jest Ja cielesne i czynników na nie wpływających. Rezultaty przeprowadzonych badań ukazują znaczący wpływ doświadczeń związanych z własnym ciałem na kształtowanie się tożsamości narracyjnej osoby, nie odpowiadają jednak na pytanie, które z aspektów doświadczenia własnej cielesności odgrywają w tym procesie najistotniejszą rolę. Z pewnością zasadnicze znaczenie mają kwestie związane z postrzeganiem i oceną własnego ciała, zwłaszcza w wymiarze akceptacji własnego ciała. Widoczny jest również wpływ czynników kulturowych, szczególnie środków masowego przekazu, na kształtowanie się tożsamości narracyjnej oraz na spostrzeganie przez respondentów własnego ciała. Według wszystkich osób badanych najwyraźniejszy wpływ na akceptację własnej cielesności oraz niepełnosprawności miały relacje społeczne i szeroko rozumiane wsparcie ze strony rodziny, partnerów życiowych lub przyjaciół. W wywiadach uzyskanych od wszystkich respondentów pojawiają się również czynniki niepowtarzalne, właściwe dla specyficznego kontekstu historii ich życia, które wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się ich tożsamości narracyjnej oraz Ja cielesnego. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to present the experiences connected with body as the factor which influences the process of forming the narrative identity of young adults with physical disability. The thesis is based upon the study of 40 young adults with different kinds and moment of gaining disability. In the course of the study, the following methods were employed: the Interview of Life Story by McAdams, semi-structuralized interview about the body written by myself and semi-structuralised interview about the concept of one's own disability written like the similar interview to Opoczyńska's one. The studies' outcomes indicate that body self (especially factors connected with acceptance of the own body) influences the forming of the narrative self identity in a substantial way, however, they do not provide an answer to the question which of those are most significant. The impact of cultural factors, especially mass-media, on the process of forming the narrative identity and the body self was observed. With regard to all of the individuals, the biggest impact on their self acceptance and the acceptance of their disability was achieved by social relationships and the support of people who are close to them, especially partners or friends. There were also exceptional factors in each individual story which significantly influenced the form of their self identity and its part - the body self. pl
dc.subject.pl ja cielesne pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.pl niepełnosprawność fizyczna pl
dc.subject.en body self pl
dc.subject.en self identity pl
dc.subject.en physical disability pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2014/097 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Instytut Psychologii. Zakład Psychologii Zdrowia pl
dc.contributor.reviewer Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata [SAP11015580] pl
dc.contributor.reviewer Ossowski, Roman pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright