Jagiellonian University Repository

Dialog obywatelski w samorządzie : obecny czy nieobecny?

Dialog obywatelski w samorządzie : obecny czy nieobecny?

Show full item record

dc.contributor.author Furdzik, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2018-10-08T10:49:35Z
dc.date.available 2018-10-08T10:49:35Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57690
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dialog obywatelski w samorządzie : obecny czy nieobecny? pl
dc.title.alternative Civic dialogue in local government : present or absent? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-56 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 54-56 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/dialog-obywatelski-w-samorzadzie-obecny-czy-nieobecny pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie dialogu obywatelskiego z perspektywy rozwiązań systemowych kierowanych do sektora pozarządowego i wdrażanych na poziomie samorządu lokalnego w Krakowie. Miasto ma obowiązek tworzenia warunków do rozwijania partycypacji i angażowania mieszkańców i mieszkanek w proces decyzyjny, jednak nawet najbardziej drobiazgowy akt prawny dotyczący budowania dialogu nie jest w stanie zastąpić kultury współpracy międzysektorowej, wzajemnego szacunku oraz wpłynąć na rzeczywistą zmianę postaw wobec partnera dialogu. Artykuł stawia pytania o granice formalizowania dialogu obywatelskiego. Wykorzystano w tym celu analizę treści podstawowych aktów prawnych regulujących współpracę administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi w Krakowie. Skoncentrowano się na instytucjonalnych formach dialogu: Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisjach Dialogu Obywatelskiego. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to present civil dialogue from the perspective of system solutions addressed to the non-governmental sector and implemented at the local government level in Krakow. The city has the obligation to create conditions for the development of participation and involvement of residents and residents in the decision-making process, however even the most detailed legal act on building a dialogue can not replace the culture of cross-sectoral cooperation, mutual respect and influence a real change in attitudes towards a dialogue partner. The article poses a question about the limits of formalizing civil dialogue. For this purpose, the analysis of the content of basic legal acts regulating the cooperation of local government administration with non-governmental organizations in Krakow was used. The focus was on the institutional forms of dialogue: the Krakow Public Benefit Council and the Citizens' Dialogue Commissions. pl
dc.subject.pl administracja samorządowa pl
dc.subject.pl dialog obywatelski pl
dc.subject.pl jurydyzacja życia pl
dc.subject.pl kultura współpracy pl
dc.subject.pl organizacje pozarządowe pl
dc.subject.pl społeczeństwo obywateskie pl
dc.subject.en self-government administration pl
dc.subject.en civic dialogue pl
dc.subject.en life juridication pl
dc.subject.en culture of cooperation pl
dc.subject.en non-governmental organizations pl
dc.subject.en civil society pl
dc.description.number 3 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Dialog obywatelski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-08 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa