Jagiellonian University Repository

Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego jako forma dialogu obywatelskiego i ich wpływ na komunikację międzysektorową

pcg.skipToMenu

Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego jako forma dialogu obywatelskiego i ich wpływ na komunikację międzysektorową

Show full item record

dc.contributor.author Pasiut, Judyta [USOS150669] pl
dc.date.accessioned 2018-10-08T10:19:34Z
dc.date.available 2018-10-08T10:19:34Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57684
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego jako forma dialogu obywatelskiego i ich wpływ na komunikację międzysektorową pl
dc.title.alternative Voivodship, poviat and commune Public Benefit Activity Councils as a form of the civic dialogue and their impact on the intersectoral communication pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-22 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 20-22 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/wojewodzkie-powiatowe-i-gminne-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-jako-forma-dialogu-obywatelskiego-i-ich-wplyw-na-komunikacje-miedzysektorowa pl
dc.abstract.pl Przedmiotem analiz zawartych w artykule jest proces powstawania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu województwa, powiatu i gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rady przedstawiane są tu jako instrument dialogu obywatelskiego w Polsce. W artykule zaprezentowane zostały funkcje pełnione przez Rady, jak również przykładowe działania podejmowane w wybranych polskich miastach przez te ciała konsultacyjno-doradcze. Wskazano także na mankamenty i nieprawidłowości w zakresie działalności Rad, które są zgłaszane zarówno przez środowisko naukowe, jak i przedstawicieli obydwu sektorów: publicznego oraz pozarządowego. Szczególnemu omówieniu podlega kwestia funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego jako platformy komunikacyjnej pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym. pl
dc.abstract.en The analysis of this thesis is the process of formation and functioning of Public Benefit Activity Boards on the voivodeship, poviat and commune level in Poland, based on regulations of the Act of 24 th April 2003 on Public Benefit Activity and Volunteerism. Boards are described as an instrument of the civil dialogue. In the article, functions performed by the Boards are presented, as well as examples of activities undertaken by these consultation bodies in a few chosen Polish cities. Moreover, drawbacks and irregularities in the functioning of Boards, which are reported by both: public and non-governmental sectors, are analyzed. Special attention is put on the functioning of Public Benefit Activity Boards as the platform of communication between public and non-governmental sector. pl
dc.subject.pl dialog obywatelski pl
dc.subject.pl Rady Działalności Pożytku Publicznego pl
dc.subject.pl samorząd terytorialny pl
dc.subject.pl organizacje pozarządowe pl
dc.subject.en civil dialogue pl
dc.subject.en Public Benefit Activity Councils pl
dc.subject.en local government pl
dc.subject.en non-governmental organizations pl
dc.description.number 3 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Dialog obywatelski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-10 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa