Jagiellonian University Repository

Ochrona rodziny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

pcg.skipToMenu

Ochrona rodziny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Show full item record

dc.contributor.author Szydlik, Adrian pl
dc.contributor.author Gajewski, Piotr pl
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:53:26Z
dc.date.available 2018-10-05T07:53:26Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57629
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ochrona rodziny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece pl
dc.title.alternative Family protection in the Constitution of the Republic of Poland and crimes against family and care pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-81 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 78-81 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=61 pl
dc.abstract.pl Rodzina jako podstawowa grupa społeczna podlega pewnej autonomii, mimo to w niektórych przypadkach ustawodawca wprowadza odpowiednie przepisy związane z ochroną tej instytucji. Przypadki te wynikają z Konstytucji RP, a zwłaszcza z Kodeksu karnego, który przewiduje zagrożenia karne w razie popełnienia określonych przestępstw. Szczególne uregulowania przewidziane są także dla przesłuchiwania małoletnich, co stanowi realizację zasady ochrony praw dziecka. pl
dc.abstract.en Family as a basic social group is a subject of a certain autonomy, but in some cases legislator introduces relevant provisions related to protection of this institution. They result from the Constitution of the RP and the Penal Code, that involves criminal threat if some crimes were committed. Special rules are provided for the interrogation of minors as the implementation of the principle of children's rights protection. pl
dc.subject.pl ochrona pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl Konstytucja RP pl
dc.subject.pl przestępstwa pl
dc.subject.pl opieka pl
dc.subject.pl prawa dziecka pl
dc.subject.pl bigamia pl
dc.subject.pl znęcanie się pl
dc.subject.pl niealimentacja pl
dc.subject.pl kazirodztwo pl
dc.subject.pl adopcja pl
dc.subject.pl przesłuchiwanie małoletnich pl
dc.subject.en protection pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en Constitution of the RP pl
dc.subject.en crimes pl
dc.subject.en care pl
dc.subject.en children's rights pl
dc.subject.en bigamy pl
dc.subject.en bullying pl
dc.subject.en no feeding pl
dc.subject.en incest pl
dc.subject.en adoption pl
dc.subject.en interrogation of minors pl
dc.description.number 21 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.04 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-05 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska