Jagiellonian University Repository

Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich do XVIII wieku

Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich ...

Show full item record

dc.contributor.author Sobiech, Jan pl
dc.date.accessioned 2018-09-25T10:07:59Z
dc.date.available 2018-09-25T10:07:59Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57339
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich do XVIII wieku pl
dc.title.alternative Signs of applying pardon on Polish territories up to the 18th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-64 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 63-64 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+23_4_2018/0b7fec23-b172-4c3a-b231-ddade5fa7107#page=43 pl
dc.abstract.pl Funkcjonowanie prawa łaski jako specyficznej instytucji ustrojowo-karnej od dawna stanowiło przedmiot zainteresowania karnistów i historyków prawa - zarówno jeśli chodzi o krąg uprawnionych podmiotów, jak i zakres jego stosowania. Analiza ewolucji ułaskawienia w polskim porządku prawnym pozwala odpowiedzieć na wiele pytań związanych z praktyką ustrojową minionych czasów. W dobie monarchii patrymonialnej czy stanowej nie można mówić o jurydycznie usystematyzowanej instytucji prawa łaski, gdyż przez dłuższy czas funkcjonowało ono w formie zwyczaju, dając tym samym silną kompetencję monarchom czy władcom dzielnicowym w zakresie jego stosowania. Dopiero w czasach monarchii elekcyjnych ułaskawienie zaczęło być regulowane prawnie, co poniosło za sobą istotne ograniczenie władzy królewskiej na rzecz stanu szlacheckiego, a potem ukształtowanego już sejmu walnego. Warto uświadomić sobie, że prawo łaski funkcjonowało, w takim czy innym kształcie polityczno-prawnym, od bardzo dawna, a jego współczesna instytucjonalizacja stanowi de facto reminiscencję prerogatyw dawnych monarchów. pl
dc.abstract.en The functioning of pardon as a specific systemic and criminal institution has long been the subject of interest by criminal law and historians - both in terms of the circle of authorized entities, as well as its scope. Analysis of the evolution of pardon in the Polish legal system allows us to answer many questions related to the practice of political system in past times. In the era of monarchy or patrimonial state you cannot talk about juridically structured institutions of pardon, because for a long time it functioned as a habit, thus giving a strong competence monarchs and local princes in its application. Only in times of an elective monarchy pardon began to be regulated by law, which incurred in significant restriction of royal power in favor of the nobility, and then formed already plenary parliament. It should be realized that the power of reprieve was functioning in this or another political and legal shape for a long time, and his contemporary institutionalization makes de facto reminiscent of prerogatives of former monarchs. pl
dc.subject.pl ułaskawienie pl
dc.subject.pl prawo łaski pl
dc.subject.pl monarcha pl
dc.subject.pl sejm pl
dc.subject.en pardon pl
dc.subject.en reprieve pl
dc.subject.en monarch pl
dc.subject.en parliament pl
dc.description.number 23 (4) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSP.09.2018.23.03 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Historia i archeologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-25 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska