Jagiellonian University Repository

Fragmentaryzacja prawa administracyjnego w wyniku obowiązywania "specustaw"

Fragmentaryzacja prawa administracyjnego w wyniku ...

Show full item record

dc.contributor.author Hadel, Maciej [USOS126419] pl
dc.date.accessioned 2018-09-24T14:46:28Z
dc.date.available 2018-09-24T14:46:28Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57322
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Fragmentaryzacja prawa administracyjnego w wyniku obowiązywania "specustaw" pl
dc.title.alternative Fragmentation of administrative law as a result of the 'special acts' pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 150-163 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140581128/IPP_2_2018.pdf/c350fc45-342c-420e-a6bb-181251087551#page=150 pl
dc.abstract.pl Kwestia tzw. specustaw i ich znaczenia jest jednym z najbardziej wiodących problemów współczesnego prawa administracyjnego. Niektórzy autorzy, krytykując tego typu regulacje wskazują, iż ich wzrost znaczenia stanowi jeden z przejawów kryzysu tej gałęzi prawa. Specustawy z założenia mają być remedium na problemy infrastrukturalne państwa, jednakże stanowią one znaczące odstępstwo od ogólnych zasad prawa i postępowania administracyjnego. Modyfikacji podlegają w szczególności trzy obszary: dopuszczenie wydawania decyzji rozstrzygających różne sprawy administracyjne w ramach jednej decyzji, zmiana kodeksowych postanowień w zakresie zawiadomień i doręczeń, modyfikacja standardów kontroli decyzji wydanych w oparciu o specustawy. Wątpliwa jest również deklarowana epizodyczność niektórych regulacji. Wszystko to prowadzi do negatywnego zjawiska, określonego w tekście "fragmentaryzacją prawa administracyjnego". pl
dc.abstract.en The issue of the so-called 'special acts' and their meaning is one of the most leading problems of modern administrative law. Some critics of such regulations indicate that their increase in significance is one of the manifestations of the crisis in this branch of law. 'Special acts' are intended to be a remedy for the state's infrastructure problems, but they constitute a significant deviation from the general principles of law and administrative proceedings. In particular, three areas are subject to modification: allowing decisions to be taken to resolve various administrative matters under one decision, amending the code provisions for notifications and deliveries, and modifying the standards for the control of decisions issued on the basis of special acts. The declared episodicity of some regulations is also doubtful. All this leads to a negative phenomenon, defined in the text as 'fragmentation of administrative law'. pl
dc.subject.pl specustawa pl
dc.subject.pl prawo administracyjne pl
dc.subject.pl kryzys pl
dc.subject.pl fragmentaryzacja pl
dc.subject.pl dekodyfikacja pl
dc.subject.en special act pl
dc.subject.en administrative law pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en fragmentation pl
dc.subject.en decoding pl
dc.description.number 2 (42) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa