Jagiellonian University Repository

L'urgence en droit français de contrats de concession

pcg.skipToMenu

L'urgence en droit français de contrats de concession

Show full item record

dc.contributor.author Zięba, Michał [USOS145274] pl
dc.date.accessioned 2018-09-24T14:10:10Z
dc.date.available 2018-09-24T14:10:10Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57317
dc.language fre pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title L'urgence en droit français de contrats de concession pl
dc.title.alternative Urgence in the French contract of concession pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-92 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140581128/IPP_2_2018.pdf/c350fc45-342c-420e-a6bb-181251087551#page=77 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie pilnej konieczności jako motywu uzasadniającego zawieranie umów koncesji bez spełnienia obowiązków ogłoszenia i otwarcia na konkurencję. Taki wyjątek od zasad ogólnych prawa koncesji nie został ujęty w dyrektywie 2014/23/UE, w przeciwieństwie do dyrektywy o zamówieniach publicznych. Francuska Rada Stanu, w swych niedawnych decyzjach z 2016 i 2017 r., wprowadziła pilną konieczność obok innych wyjątków od obowiązków ogłoszenia i otwarcia na konkurencję. Jej orzecznictwo stawia problem derogacji tego uznania w świetle prawa umów koncesji, które regulowane jest przez prawo wtórne Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia konflikt między wagą zasad ogólnych prawa koncesji i obowiązków dotyczących ogłoszenia i otwarcia na konkurencję z koniecznością odstąpienia, w pewnych przypadkach, od tych procedur. pl
dc.abstract.en The article's aim is to present the urgence as a motive that justificates conclusion of concessions contracts without subjecting them to publication and competition. Such exception from the general principles of concessions law was not included in the directive 2014/23/UE, contrary to public procurement directive. French Council of State, in its recent decisions in 2016 and 2016, planted urgence among other derogations to publication and competition obligations. This jurisprudence poses a problem of adaptation of such exemption in the scope of concession contracts law, which is regulated within secondary legislaton of the European Union. The article exposes conflict between the importance of general principles of concessions law and regulations concerning publication and competitions procedures with the necessity to derogate, in some cases, to these procedures. pl
dc.subject.pl prawo francuskie pl
dc.subject.pl kontrakt pl
dc.subject.pl umowa koncesji pl
dc.subject.en French law pl
dc.subject.en contracts pl
dc.subject.en concession pl
dc.description.number 2 (42) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa