Jagiellonian University Repository

Środkowoeuropejskie common law? : prawo zwyczajowe i sędziowskie w Królestwie Węgier w XIX-XX w.

Środkowoeuropejskie common law? : prawo zwyczajowe ...

Show full item record

dc.contributor.author Bokwa, Krzysztof [USOS142963] pl
dc.date.accessioned 2018-09-21T11:53:48Z
dc.date.available 2018-09-21T11:53:48Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57280
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Środkowoeuropejskie common law? : prawo zwyczajowe i sędziowskie w Królestwie Węgier w XIX-XX w. pl
dc.title.alternative Central European common law? : custom and judge-made law in the Kingdom of Hungary in the 19th-20th centuries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 172-181 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140580585/IPP_1_2018.pdf/1a902f5b-1576-4ddf-96a9-a80554c1dcb9#page=172 pl
dc.abstract.pl Artykuł opisuje kwestię zbadaną i opisaną dotychczas szczątkowo i fragmentarycznie w literaturze polskiej, jaką są podstawy funkcjonowania systemu dawnego węgierskiego prawa prywatnego. Przedmiotem analizy jest zwłaszcza jego specyficzny charakter, związany z wielką rolą zwyczaju i orzecznictwa. Autor opisuje nietypowe źródła prawa węgierskiego, poczynając od Tripartitum. W dalszej kolejności analizowane są burzliwe dzieje prawa węgierskiego w XIX wieku - narzucenie prawa austriackiego po Wiośnie Ludów i powrót do dawnego systemu, przeprowadzony przez Konferencję Judekskurialną z 1861 r. i uchwalone przez nią Tymczasowe Zasady Sądowe. Na końcu omówiona zostaje prawotwórcza rola Sądu Najwyższego (Kurii Królewskiej). Pozwala to na ukazanie wyjątkowego charakteru prawa prywatnego dawnych Węgier, posiadającego blisko tysiącletnią ciągłość i funkcjonującego aż do połowy XX wieku. pl
dc.abstract.en The paper discusses the topic almost absent in the present-day Polish historical research: a phenomenon of the old-Hungarian private law and its foundations. Especially its specific character is analysed, connected to a major role played by custom and judge-made law. The author depicts atypical sources of Hungarian law, beginning with Tripartitum. Afterward, a turbulent history of Hungarian law in the 19th century is described and specifically the enforcement of Austrian law after the revolution of 1848 and recreation of the old legal system as executed by Judicial Conference of 1861 through the Provisional Judicial Rules. Finally, a law-making role of the Hungarian Supreme Court (Royal Curia) is depicted. That allows to show an exceptional character of the old-Hungarian private law, with its almost millennial continuity and functioning until the mid-20th century. pl
dc.subject.pl Węgry pl
dc.subject.pl prawo węgierskie pl
dc.subject.pl prawo zwyczajowe pl
dc.subject.pl prawo cywilne pl
dc.subject.pl Tripartitum pl
dc.subject.pl Konferencja Judekskurialna pl
dc.subject.pl historia prawa pl
dc.subject.en Hungary pl
dc.subject.en Hungarian law pl
dc.subject.en customary law pl
dc.subject.en civil law pl
dc.subject.en Tripartitum pl
dc.subject.en Judexcurial Conference pl
dc.subject.en legal history pl
dc.description.number 1 (41) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa