Jagiellonian University Repository

Komitety negocjacyjnego tworzenia regulacji : analiza i krytyka rozwiązań normatywnych

Komitety negocjacyjnego tworzenia regulacji : analiza ...

Show full item record

dc.contributor.author Bodziński-Guzik, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2018-09-21T11:06:09Z
dc.date.available 2018-09-21T11:06:09Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57270
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Komitety negocjacyjnego tworzenia regulacji : analiza i krytyka rozwiązań normatywnych pl
dc.title.alternative Committees of negotiated rulemaking : analysis and critics on legal regulations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-138 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140580585/IPP_1_2018.pdf/1a902f5b-1576-4ddf-96a9-a80554c1dcb9#page=123 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule zaprezentowana została jedna z metod partycypacji publicznej wykorzystywana w amerykańskim porządku prawnym - metoda negocjacyjnego tworzenia regulacji. Została ona przedstawiona na przykładzie komitetów negocjacyjnego tworzenia regulacji wprowadzonych przez amerykańskiego ustawodawcę w Negotiated Rulemaking Act z 1990 r. Autor dokonuje prezentacji kolejnych etapów procedury, począwszy od utworzenia komitetu, jego obrad, na stopniu związania administracji jego efektami kończąc. Poszczególne etapy procedury poddawane są analizie i krytyce. Wywód podsumowuje refleksja nad użytecznością przeprowadzonych rozważań dla rodzimego porządku prawnego. pl
dc.abstract.en This article presents one of the methods of public participation used in the American legal order - the method of negotiated rulemaking. It is presented on the example of the negotiated rulemaking committees introduced by the US legislator in the Negotiated Rulemaking Act of 1990. The author carries out the following stages of the procedure: it's creation, proceedings and effects. The stages of the procedure are analyzed and criticized. At the end of the article the author asks about the usefulness of presented considerations for the Polish legal order. pl
dc.subject.pl partycypacja pl
dc.subject.pl komitety negocjacyjnego tworzenia regulacji pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.pl tworzenie regulacji pl
dc.subject.pl amerykańskie instytucje prawne pl
dc.subject.en participation pl
dc.subject.en negotiated rulemaking committee pl
dc.subject.en public administration pl
dc.subject.en rulemaking pl
dc.subject.en American legal order pl
dc.description.number 1 (41) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa