Jagiellonian University Repository

Czy Polska potrzebuje urzędu wiceprezydenta?

Czy Polska potrzebuje urzędu wiceprezydenta?

Show full item record

dc.contributor.author Biskupski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2018-09-21T10:56:09Z
dc.date.available 2018-09-21T10:56:09Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57268
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy Polska potrzebuje urzędu wiceprezydenta? pl
dc.title.alternative Does Poland need the post of the vice-president? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 110-122 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140580585/IPP_1_2018.pdf/1a902f5b-1576-4ddf-96a9-a80554c1dcb9#page=110 pl
dc.abstract.pl Tragiczne zdarzenia z 10 kwietnia 2010 r. były nie tylko wielkim wstrząsem dla całego Narodu, ale także stanowiły ważny test dla sprawności funkcjonowania państwa. Pierwszy raz od uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji doszło do zastosowania przepisów odnoszących się do zastępstwa głowy państwa w wyniku śmierci Prezydenta. Zdarzenia te uwidoczniły niedoskonałości rozwiązań zastosowanych w tekście Konstytucji. Analiza zagadnienia rozpoczyna się od zaprezentowania istniejących na świecie modeli zastępstwa głowy państwa. W dalszej części stanowi krytyczną ocenę obecnych rozwiązań odnoszących się do omawianego zagadnienia, by następnie, poszukując alternatywy dla istniejących niedoskonałości, zaprezentować możliwość wprowadzenia w Polsce urzędu wiceprezydenta jako jednego z możliwych rozwiązań udoskonalenia postanowień Konstytucji w omawianym zakresie. pl
dc.abstract.en Tragic events that took place on 10th of April 2010 were not only a great shock for the whole Polish nation, but also an important test for the efficiency of functioning of the Polish country. For the first time since the Constitution have been passed, the regulations on the substitute of the President due to his death were used. This events exposed the inexcellence of the solutions applied in the text of the Constitution. At the beginning article presents the regulations on the substitute of the head of state from different countries. Furthermore, the article shows criticism on present solutions on the substitute of the President in the Polish Constitution and finally proposes the possibility to implement the position of the Vice-President in Polish legal system as one of the possible solutions to improve the rules of the Polish Constitution in this aspect. pl
dc.subject.pl prezydent pl
dc.subject.pl wiceprezydent pl
dc.subject.pl Konstytucja pl
dc.subject.pl Trybunał Konstytucyjny pl
dc.subject.pl Marszałek pl
dc.subject.en president pl
dc.subject.en vice-president pl
dc.subject.en Constitution pl
dc.subject.en the Speaker of the Sejm pl
dc.subject.en Constitutional Tribunal pl
dc.description.number 1 (41) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa