Jagiellonian University Repository

Legalność jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez Katalonię w perspektywie prawa hiszpańskiego i prawa międzynarodowego

pcg.skipToMenu

Legalność jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez Katalonię w perspektywie prawa hiszpańskiego i prawa międzynarodowego

Show full item record

dc.contributor.author Bednarz, Tomasz pl
dc.contributor.author Bednarek, Jakub pl
dc.date.accessioned 2018-09-21T10:06:11Z
dc.date.available 2018-09-21T10:06:11Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57260
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Legalność jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez Katalonię w perspektywie prawa hiszpańskiego i prawa międzynarodowego pl
dc.title.alternative Unilateral secession of Catalonia in the perspective of the internal and international legal system pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-48 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140580585/IPP_1_2018.pdf/1a902f5b-1576-4ddf-96a9-a80554c1dcb9#page=31 pl
dc.abstract.pl Odrębność kulturowa i polityczna Katalonii ukształtowała się w przeciągu wielowiekowego procesu historycznego. Obecna konstytucja hiszpańska z 1978 roku stanowi podstawę funkcjonowania wspólnot autonomicznych. Jednocześnie stanowi ona o niepodzielności państwa i istnieniu jednego narodu hiszpańskiego. W odwołaniu do tych zasad trybunał konstytucyjny uznał katalońskie referendum niepodległościowe za nielegalne. Dążenia władz w Barcelonie nie znajdują również oparcia w prawie międzynarodowym. Zasada samostanowienia narodów posiada oblicze wewnętrzne i zewnętrzne. Samostanowienie powinno być realizowane w ramach istniejącego systemu ustrojowego i zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym. Dążenia separatystyczne znajdują uzasadnienie w kontekście narodów okupowanych, kolonialnych oraz tych, wobec których łamane są podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wewnętrznego samostanowienia. Jednak na podstawie decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że prawo międzynarodowe nie zabrania ogłoszenia niepodległości poza zakresem prawa do samostanowienia. Co za tym idzie, jednostronne ogłoszenie niepodległości nie byłoby sprzeczne z międzynarodowym porządkiem prawnym. pl
dc.abstract.en The structure of today’s Catalonia is the result of a long lasting historical process. The Spanish Constitution lays down the rules under which autonomic regions function but also establishes the principle of national and territorial integrity. Based on the principle of integrity the Constitutional Court rendered the Catalonian independence referendum invalid. Independence claims also do not hold ground in relation to international law. Self-determination has internal and external dimension. In principle, it should be pursued in the legal framework of the existing state. The right to external self-determination can be invoked by colonial nations and those under foreign occupation. The international legal system recognizes also the right to remedial secession when basic human rights are denied (among them the right to internal self-determination). Regardless the fact that Catalonia cannot invoke the right to external self-determination, the international legal order does not prohibit secession (even if outside the scope of self-determination). pl
dc.subject.pl Hiszpania pl
dc.subject.pl Katalonia pl
dc.subject.pl niepodległość pl
dc.subject.pl referendum pl
dc.subject.pl separatyzm pl
dc.subject.pl samostanowienie narodów pl
dc.subject.pl remedial secession pl
dc.subject.en Spain pl
dc.subject.en Catalonia pl
dc.subject.en referendum pl
dc.subject.en self-determination pl
dc.subject.en remedial secession pl
dc.subject.en secession pl
dc.description.number 1 (41) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa