Jagiellonian University Repository

Psychologia samooszukiwania a prawo

Psychologia samooszukiwania a prawo

Show full item record

dc.contributor.author Guzik, Tomasz [USOS161511] pl
dc.date.accessioned 2018-09-21T09:42:07Z
dc.date.available 2018-09-21T09:42:07Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57258
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Psychologia samooszukiwania a prawo pl
dc.title.alternative Psychology of self-deception and the law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-20 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140580585/IPP_1_2018.pdf/1a902f5b-1576-4ddf-96a9-a80554c1dcb9#page=5 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy zjawiska samooszukiwania i jego implikacji dla nauki prawa i praktyki prawniczej. Praca, która jest podzielona na kilka części, w pierwszej kolejności prezentuje filozoficzne ujęcie koncepcji samooszukiwania. Różne filozoficzne podejścia do tego zagadnienia opatrzone są komentarzami autora. Ponadto przedstawia on również własne stanowisko w tym zakresie. Następny segment pracy poświęcony jest już odkryciom nauk empirycznych (psychologii, neuroscience, etc.), które próbują w sposób eksperymentalny wyjaśnić przyczyny powstawania tego zjawiska w ludzkim umyśle. Rozdział ten pozwala autorowi podjąć dyskusję na temat genezy tego zjawiska. Rozdział trzeci dotyczy z kolei tematyki występowania zjawiska samooszukiwania w sferze rodzinnej. W ostatniej części pracy autor przedstawia własne wnioski oraz konkluzje dotyczące wpływu samooszukiwania na praktykę prawniczą, w szczególności zaś na postępowania sądowe. pl
dc.abstract.en The article concerns the phenomenon of self-deception and its implications for law and legal practice. The work, which is divided into several parts, in the first section presents a philosophical approach to the concept of self-deception. Various philosophical approaches to this issue are commented and discussed by author. In addition, the author also presents his own position. The next segment of the work is devoted to the discoveries of empirical sciences (psychology, neuroscience, etc.) which try to experimentally explain the reasons of self-deception. This chapter allows author to discuss the origins of this phenomenon. The third chapter deals with the occurrence of self-deception in the family sphere. In the last part of the work, the author presents his own conclusions about self-deception and its impact on legal practice, particularly on legal proceedings. pl
dc.subject.pl samooszukiwanie pl
dc.subject.pl psychologia pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.pl praktyka prawnicza pl
dc.subject.pl prawoznawstwo pl
dc.subject.en self-deception pl
dc.subject.en psychology pl
dc.subject.en law pl
dc.subject.en jurisprudence pl
dc.subject.en legal application pl
dc.description.number 1 (41) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa