Jagiellonian University Repository

Prawa i obowiązki zarządcy masy sanacyjnej w sprawach pracowniczych

pcg.skipToMenu

Prawa i obowiązki zarządcy masy sanacyjnej w sprawach pracowniczych

Show full item record

dc.contributor.author Jęcek, Zuzanna [USOS147349] pl
dc.date.accessioned 2018-09-20T12:37:15Z
dc.date.available 2018-09-20T12:37:15Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57240
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawa i obowiązki zarządcy masy sanacyjnej w sprawach pracowniczych pl
dc.title.alternative Rights and obligations of the administrator of the sanation estate in cases dealing with labour law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-169 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140073332/IPP_10_2017.pdf/1af5e322-ebf0-4478-baae-0a6aded86272#page=153 pl
dc.abstract.pl Autorka omawia skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na wykonywanie praw i obowiązków zarządcy wynikających z prawa pracy, w związku z kwalifikacją zarządcy jako podmiotu wyłącznie właściwego do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. W pierwszej części artykułu autorka rozważa wzajemne relacje pomiędzy czynnościami w sprawach z zakresu prawa pracy a czynnościami sanacyjnymi. W dalszej części autorka analizuje dopuszczalność zatrudniania pracowników po otwarciu postępowania sanacyjnego. W ostatniej części artykułu autorka przedstawia wybrane prawa i obowiązki zarządcy względem pracowników pracodawcy - dłużnika. pl
dc.abstract.en The author discusses the impact of opening the sanation proceeding on rights and obligations of the administrator under the labour law, resulting from the thesis that the administrator of the sanation estate is the only entity authorized to act on behalf of the employer in cases involving labour law. Firstly, the author analyzes interactions between cases within the subject-matter and scope of labour law and sanation activities. Further, the author discusses admissibility of employment after opening of the sanation proceeding. In the end the author presents selected rights and obligations of the administrator regarding to the employees of the debtor. pl
dc.subject.pl postępowanie sanacyjne pl
dc.subject.pl dłużnik pl
dc.subject.pl zarządca pl
dc.subject.pl pracodawca pl
dc.subject.pl prawo pracy pl
dc.subject.en the sanation proceeding pl
dc.subject.en the debtor pl
dc.subject.en the administrator pl
dc.subject.en the employer pl
dc.subject.en the labour law pl
dc.description.number 10 (40) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa