Jagiellonian University Repository

Buddyjskie prawo karmana w tradycji tybetańskiej

pcg.skipToMenu

Buddyjskie prawo karmana w tradycji tybetańskiej

Show full item record

dc.contributor.author Grela, Joanna [SAP11019385] pl
dc.date.accessioned 2018-09-18T13:33:17Z
dc.date.available 2018-09-18T13:33:17Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.isbn 83-233-1924-3 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-1924-5 pl
dc.identifier.issn 0137-2432 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57117
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Buddyjskie prawo karmana w tradycji tybetańskiej pl
dc.title.alternative The Buddhist law of karma in the Tibetan tradition pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-83 pl
dc.abstract.pl Autorka, wychodząc od dobrze znanej charakterystyki ogólnobuddyjskiej koncepcji bezosobowej, naturalnej siły wiążącej czyny intencjonalne z późniejszymi doświadczeniami aktora, przedstawia jej tybetańską etycyzację. Tybetańscy egzegeci, być może pod wpływem silnych rodzimych wierzeń ujmujących świat korelatywnie, opracowali bardzo drobiazgowe listy zachowań fizycznych, werbalnych i mentalnych, wskazując je jako przyczyny nie tylko doświadczeń mentalnych, lecz nawet elementów ukształtowania terenu, klimatu itp. Artykuł zawiera m.in. nietłumaczony wcześniej na języki zachodnie tekst źródłowy autorstwa Taranathy, poświęcony różnym typom takich domniemanych powiązań przyczynowo-skutkowych. pl
dc.abstract.en The author of the article reviews the most important aspects of the law of karma as it operates in Tibetan Buddhism. Setting off with a well-known general Buddhist conception of an impersonal, natural power connecting intentional actions with subsequent experiences of an actor, the author presents its Tibetan ethicisation. Tibetan exegetes, perhaps influenced by strong native beliefs consisting in correlative world view, created very detailed lists of physical, verbal and mental behaviours, identifying them as the causes not only of mental experiences, but even the elements of the lie of the land, climate, etc. The article sums up, among presenting other materials, the original text by Taranatha, dedicated to various types of such supposed cause and effect correlations. pl
dc.subject.pl karman pl
dc.subject.pl prawo karmana pl
dc.subject.pl buddyzm tybetański pl
dc.subject.en karma pl
dc.subject.en the law of karma pl
dc.subject.en Tibetan Buddhism pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139; 1271 pl
dc.description.volume 37 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2084-4077 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica pl
dc.title.volume Buddyzm pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych