Jagiellonian University Repository

Are projects changing public servants into projectarians? : projectification's influence on employees in the Polish public sector

pcg.skipToMenu

Are projects changing public servants into projectarians? : projectification's influence on employees in the Polish public sector

Show full item record

dc.contributor.author Jałocha, Beata [SAP13037810] pl
dc.date.accessioned 2018-09-18T10:50:23Z
dc.date.available 2018-09-18T10:50:23Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2449-8920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57061
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Are projects changing public servants into projectarians? : projectification's influence on employees in the Polish public sector pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-83 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 80-83 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(2)/art/12086/ pl
dc.abstract.pl Projekty przenikają organizacje publiczne i wpływają na to, jak rozwiązywane są złożone i skomplikowane problemy społeczne oraz organizacyjne. Konsekwencją rozpowszechnienia projektów jest zjawisko projektyzacji, polegające na transformacji coraz większej liczby aktywności w projekty. Wydaje się, że projektyzacja zmienia nie tylko sytuację organizacji publicznych, ale także urzędników w nich pracujących. Oczekuje się bowiem od nich podejmowania podwójnej roli urzędnika publicznego i kierownika projektu/portfela/programu czy też członka zespołu projektowego. Cel badań. Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad problemem badawczym dotyczącym wpływu procesu projektyzacji na urzędników publicznych w Polsce. Methodologia. Artykuł ma charakter koncepcyjny, bazuje na przeglądzie literatury przedmiotu. W artykule zawarto ponadto ilustrację empiryczną, opartą na wstępnych badaniach o charakterze jakościowym. Kluczowe wnioski. Pracownicy organizacji publicznych zaangażowani w pracę projektową postrzegają siebie przede wszystkim jako urzędników, a nie kierowników projektów czy też pracowników projektowych. Mimo że praca projektowa oddziałuje na etos ich pracy, wydaje się, że nie ma większego wpływu na ich tożsamość zawodową. Jednocześnie – biorąc pod uwagę relatywnie niskie płace w polskim sektorze publicznym, tymczasowość zatrudnienia w projektach oraz stres związany z zadaniami projektowymi – istnieje zagrożenie, że urzędnicy pracujący przy projektach w przyszłości będą mogli stać się projektariuszami – klasą prekariuszy zatrudnionych w projektach sektora publicznego. pl
dc.abstract.en Projects pervade public organisations and influence the way they solve complex and complicated social and organisational problems. The consequnce of the poliferation of projecs is called projectification: more and more activities are being transformed into projects. Projectification also seems to change significantl the situation of public servants, and not only the organisations. They are expected to assume the dual role of a public servant and of the project/portfolio/programme manager/project team member. Research aims. The aim of this paper is to address the research problem concerning the influence of projectification processes on public servants in Poland. Methodology. The paper is of a conceptual character (based on literature review), although it is also illustrated by an empirical example. Key findings. The employees of public organisations perceive themselves as public servants in the first place, not as project managers or project workers. Although project work has an impact on the ethos of their work, it seems that it does not harm or influence their professional identity: they remain public sector servants in their opinion. However, considering the relatively low salaries in the Polish public sector, the temporariness of their employment and stress related to project work, public servants may be in danger of becoming in the future the projectariat - the precariat class of project workers in the public sector. pl
dc.subject.pl projektyzacja pl
dc.subject.pl projektariat pl
dc.subject.pl urzędnicy publiczni pl
dc.subject.en projectificatio pl
dc.subject.en projectariat pl
dc.subject.en public servants pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,18 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24498939IJCM.18.018.8542 pl
dc.identifier.eissn 2449-8939 pl
dc.title.journal International Journal of Contemporary Management pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-23 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa