Jagiellonian University Repository

Czynniki determinujące zróżnicowanie stóp bezrobocia w powiatach Polski Wschodniej

Czynniki determinujące zróżnicowanie stóp bezrobocia ...

Show full item record

dc.contributor.author Bolińska, Monika [USOS160986] pl
dc.contributor.editor Jarmołowicz, Wacław pl
dc.contributor.editor Janik, Bogna pl
dc.date.accessioned 2018-09-12T12:21:09Z
dc.date.available 2018-09-12T12:21:09Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7205-361-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56914
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Czynniki determinujące zróżnicowanie stóp bezrobocia w powiatach Polski Wschodniej pl
dc.title.alternative Factors affecting variation in the unemployment rate in districts of Eastern Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej pl
dc.description.physical 151-163 pl
dc.abstract.pl Celem opracowania jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia rejestrowanego w województwach oraz powiatach Polski Wschodniej w latach 2002-2015. W artykule określono również determinanty stóp bezrobocia rejestrowanego, opierając się na klasycznej definicji stopy bezrobocia. Przedstawiono charakterystykę makroregionu Polski Wschodniej, zanalizowano kształtowanie się stóp bezrobocia rejestrowanego w omawianym makroregionie oraz oszacowano funkcję przyrostów stóp bezrobocia, którą uzależniono od stopy bezrobocia z okresu poprzedniego i od stopy wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wzrost stopy bezrobocia o 1 p.p. w warunkach nierosnącego bezrobocia przekładał się na przyrost bieżącej stopy bezrobocia, natomiast w warunkach malejącego bezrobocia każdy kolejny spadek stopy bezrobocia w okresie poprzednim przekładał się na spadek przyrostu tej stopy. Również wzrost stopy wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu przekładał się na spadek bieżącego poziomu bezrobocia. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to analyse spatial variation of registered unemployment rates in provinces and districts of Eastern Poland in the years 2002-2015. In addition, the author presents factors affecting registered unemployment rate, which is based on the classical definition of the unemployment rate. After describes the characteristics of the macroregion of Eastern Poland, together with its levels of registered unemployment rate, the author estimated the percentage change function of unemployment rate, which depends on the unemployment rate from the previous period and the growth rate of sold production of industry. The analysis shows that a one percentage point increase in the unemployment rate under conditions of non-rising unemployment resulted in an increase in the current level of the unemployment rate, while in the conditions of declining unemployment each decrease in the unemployment rate in the previous period was followed by a smaller percentage change in the unemployment rate. Similarly, an increase in the growth rate of sold production of industry was followed by a fall in the current level of unemployment. pl
dc.subject.pl Polska Wschodnia pl
dc.subject.pl stopa bezrobocia rejestrowanego pl
dc.subject.pl produkcja sprzedana przemysłu pl
dc.subject.en Eastern Poland pl
dc.subject.en registered unemployment rate pl
dc.subject.en sold production of industry pl
dc.description.publication 0,87 pl
dc.title.container Gospodarka i finanse we współczesnym świecie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 28; liczba stron 364; liczba arkuszy wydawniczych 24,6; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)