Jagiellonian University Repository

Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem : płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii : przegląd koncepcji

pcg.skipToMenu

Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem : płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii : przegląd koncepcji

Show full item record

dc.contributor.author Leszczyńska, Katarzyna pl
dc.contributor.author Dziuban, Agata [SAP14001465] pl
dc.date.accessioned 2018-09-12T12:00:31Z
dc.date.available 2018-09-12T12:00:31Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56912
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem : płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii : przegląd koncepcji pl
dc.title.alternative Between essentialism and constructivism : gender in the theoretical reflection of sociology : review of concepts pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-34 pl
dc.abstract.pl W artykule autorki podejmują próbę wskazania głównych tropów teoretycznych, dotyczących kategorii płci kulturowej, obecnych w klasycznej socjologii ogólnej i w wyodrębniających się wyspecjalizowanych subdyscyplinach socjologicznych, konceptualizujących płeć. Przemiany w konceptualizowaniu socjologicznym płci są przedstawione jako jej swoiste deesencjalizowanie. Wyrazem deesencjalizacji płci jest stopniowe odchodzenie od jej biologicznego czy naturalistycznego rozumienia ugruntowanego w klasycznej refleksji socjologicznej w stronę definiowania płciowości w kategoriach społecznych i kulturowych (ról płciowych, relacji władzy, praktyk interakcyjnych), a w końcu dekonstrukcji wszelkich esencjalizujących ujęć płciowej podmiotowości i tożsamości płciowej. pl
dc.abstract.en In this paper the authors take up the attempt to identify the main theoretical tracks of gender categories, which were initially present in the classical sociology, and then in the singled out specialized contemporary sociological subdisciplines. In the paper the transformations within the sociological conceptualization of gender arc presented as the peculiar de-essentialisation. The expression of de-esscntialising of gender can be noticed in the gradual departing from its biological and naturalistic understanding, which is grounded in the classical reflection of sociology, towards the defining gender in the social and cultural categories (gender roles, power relations, interactions) and finally towards general dcconstmction of the all essential concepts of sexual and gender identities. pl
dc.subject.pl płeć kulturowa (gender) pl
dc.subject.pl socjologia pl
dc.subject.pl esencjalizm pl
dc.subject.pl konstruktywizm pl
dc.subject.pl teoria socjologiczna pl
dc.subject.en gender pl
dc.subject.en sociological theory pl
dc.subject.en essentialism pl
dc.subject.en constructivism pl
dc.subject.en sociology pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2012.11.2.13 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska