Jagiellonian University Repository

Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu migracyjnego

Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu ...

Show full item record

dc.contributor.author Kałabunowska, Agata [USOS127491] pl
dc.date.accessioned 2018-09-05T12:01:00Z
dc.date.available 2018-09-05T12:01:00Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1428-9512 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56640
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode pl
dc.title Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu migracyjnego pl
dc.title.alternative New social movements in Germany in the context of migration crisis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 105-117 pl
dc.identifier.weblink http://journals.umcs.pl/k/article/viewFile/6045/5446 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przybliżenie profilu trzech ruchów społecznych funkcjonujących we współczesnych Niemczech, których działalność związana jest bezpośrednio z problemem kryzysu migracyjnego, a które wykazują pod względem programowo-ideologicznym profil skrajnie prawicowy, a także próba ich umieszczenia w teorii nowych ruchów społecznych. Działalność wybranych ruchów, zgodnie z przyjętą hipotezą, nastręcza licznych wątpliwości w związku z zastosowaniem do nich wspomnianej teorii. Przy zastosowaniu analizy jakościowej materiałów publikowanych przez wybrane ruchy społeczne, analizy ich działalności w przestrzeni publicznej oraz dyskursu naukowego im poświęconego, wykazano, że zjawisko skrajnie prawicowych ruchów społecznych nie jest zbieżne z kategorią nowych ruchów społecznych. W pierwszej części tekstu przedstawiono profil trzech skrajnie prawicowych ruchów społecznych działających w Niemczech (PEGIDA, Pro-Bewegung oraz HoGeSa). Następnie przybliżono dostępne wyniki badań socjologicznych i politologicznych, przeprowadzonych do tej pory przez niemieckich badaczy, podkreślając problematyczność w zdobyciu wystarczających danych niezbędnych do wnioskowania o faktycznym zapleczu społecznym i charakterze tych grup. W kolejnej części zestawiono elementy teorii nowych ruchów społecznych z obecnym wizerunkiem skrajnie prawicowych ruchów antyimigracyjnych, wskazując zarówno na podobieństwa, jak i różnice. W podsumowaniu stwierdzono, że wykazane rozbieżności stanowią lukę w analizie nowych ruchów skrajnie prawicowych i potencjał do przyszłych badań. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to present the profile of three social movements operating in contemporary Germany, whose activities are directly connected with the issue of migration crisis and the ideological profile can be classified as extreme right, as well as an attempt at placing them in the theory of new social movements. According to the research hypothesis, the selected groups present multiple difficulties in terms of applying this theory into their activities. By the application of qualitative content analysis, analysis of the activities of the selected movements in a public sphere but also the scientific discourse dedicated to them, it was demonstrated, that the phenomenon of extreme right social movements is not convergent with the category of new social movements. In the first part of the article the profile of three German extreme right groups (PEGIDA, Pro-Bewegung and HoGeSa) was presented. Subsequently, the results of available sociological and political research conducted recently by German scientists were demonstrated, highlighting the difficulties in obtaining sufficient research material that is required in order to draw scientific conclusions about this type of movements. In the next part, the elements of the theory of new social movement were correlated with the current profile of new extreme right anti-immigrant social movements, indicating similarities and discrepancies. In the conclusion it was shown that the differences pose a gap in the analysis of new extreme right social movements and opens up the possibility of further research. pl
dc.subject.pl ruchy społeczne pl
dc.subject.pl skrajna prawica pl
dc.subject.pl Niemcy pl
dc.subject.pl Pegida pl
dc.subject.pl Pro-Bewegung pl
dc.subject.pl HoGeSa pl
dc.subject.en social movements pl
dc.subject.en extreme right pl
dc.subject.en Germany pl
dc.subject.en Pegida pl
dc.subject.en Pro-Bewegung pl
dc.subject.en HoGeSa pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 12 pl
dc.identifier.doi 10.17951/k.2018.25.1.105 pl
dc.identifier.eissn 2300-7567 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-30 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska