Jagiellonian University Repository

Amodernistyczna filozofia Paula Feyerabenda

pcg.skipToMenu

Amodernistyczna filozofia Paula Feyerabenda

Show full item record

dc.contributor.author Mączka, Dorian [USOS183201] pl
dc.date.accessioned 2018-08-31T10:53:33Z
dc.date.available 2018-08-31T10:53:33Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-4286 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56562
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Amodernistyczna filozofia Paula Feyerabenda pl
dc.title.alternative Paul Feyerabend's amodern philosophy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-97 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 93-96 pl
dc.identifier.weblink http://magazynhybris.com/images/teksty/41/H.41.05.Maczka.pdf pl
dc.abstract.pl Filozofia Paula Feyerabenda, przede wszystkim z powodu radykalnie pluralistycznych idei głoszonych przez tego filozofa, może być postrzegana jako przykład postmodernistycznej filozofii nauki. Jednocześnie obecne są w myśli Feyerabenda wątki typowo modernistyczne i dostrzeżenie ich jest istotne dla prawidłowego odczytania jego twórczości. Aby zrozumieć to napięcie w artykule tym porównuję filozofię Feyerabenda z ideą amodernizmu zaproponowaną przez Bruno Latoura. Pierwsza część artykułu poświęcona jest prezentacji wątków modernistycznych i postmodernistycznych widocznych w pracach Feyerabenda. W części drugiej objaśniam pojęcie amodernizmu (nienowoczesności) szeroko omówione przez Latoura w jego pracy "Nigdy nie byliśmy nowocześni". W części trzeciej pokazuję, że Feyerabendowska filozofia przejawia wszystkie najważniejsze cechy amodernistycznego sposobu myślenia w sensie Latoura. W ostatniej, podsumowującej części artykułu, przedyskutowane zostaje, jak interpretacja myśli Feyerabenda jako przykładu filozofii amodernistycznej może być przyczynkiem do dalszych owocnych badań. pl
dc.abstract.en Paul Feyerabend’s philosophy, mainly due to his radically pluralistic claims, may be regarded as an example of postmodern philosophy of science. At the same time Feyerabend’s thought contains some strictly modern ideas and noticing those ideas is important for proper reading of his works. In this paper, in order to properly understand this conceptual tension, I compare Feyerabend’s philosophy with Bruno Latour’s idea of amodernity. The first part of the paper presents modern and postmodern themes present in Feyerabend’s works. The second part elucidates the concept of amodernity expounded by Latour in the essay We have never been modern. In the third part I show that Feyerabend’s philosophy displays all of the most important features of amodern way of thinking (in Latour’s sense). In the final section I discuss how the interpretation of Feyerabend’s thought as an example of amodern philosophy may be fruitful in further research. pl
dc.subject.pl Feyerabend pl
dc.subject.pl Latour pl
dc.subject.pl postmodernizm pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl amodernizm pl
dc.subject.en Feyerabend pl
dc.subject.en Latour pl
dc.subject.en postmodernism pl
dc.subject.en modernity pl
dc.subject.en amodernity pl
dc.description.number 2 (41) pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Hybris pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska