Jagiellonian University Repository

The symbolic dimension of the city : the presence of a dragon in the urban space of Krakow

The symbolic dimension of the city : the presence ...

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzak, Małgorzata [SAP11017381] pl
dc.contributor.author Angiel, Marek pl
dc.date.accessioned 2018-08-06T10:21:14Z
dc.date.available 2018-08-06T10:21:14Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2544-624X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56125
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title The symbolic dimension of the city : the presence of a dragon in the urban space of Krakow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-52 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 52 pl
dc.identifier.weblink http://www.prm-irm.com/volume-57.html pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/12Uex_SklcV2Xk_I_jrPQ3-wTqrv9G47b/view pl
dc.abstract.pl Praca porusza problematykę symbolicznego wymiaru miasta tworzonego z podsystemu urbanistycznego i społecznego. Miasto i jego krajobraz są tu rozumiane jako system znaków funkcjonujący w dwóch odrębnych, zależnych od siebie porządkach rzeczywistości: porządku materialnym i porządku wyobrażeniowym. W pracy stawiane są pytania o rolę symbolu we współczesnym procesie tworzenia specyfiki miejsca; jest tu też mowa o tożsamości miejsca, o nadawaniu miejscu cech swojskości, o społecznej potrzebie dostrzegania symbolu. Jako przykład do rozważań na temat symbolicznego wymiaru miasta wybrano obecność smoka - stwora zrodzonego w ludzkiej wyobraźni - w przestrzeni miejskiej Krakowa. Kraków jest miastem historycznym, dawną stolicą Polski, jest miastem bogatym w zróżnicowane kapitały symboliczne. Symbolem Krakowa jest smok; smok jest obecny w legendzie o powstaniu miasta, jest też powszechnie obecny w materialnej przestrzeni Krakowa. Jest częścią tożsamości miasta. pl
dc.abstract.en The paper deals with the issues of the symbolic dimension of a city created from the urban and social subsystems. The city and its landscape are understood here as a system of signs functioning in two distinct orders of reality, yet still dependent on each other, i.e. the material order and the imaginary one. In the paper, we ask questions about the role of the symbol in the contemporary process of creating the specificity of a place. We also speak about the identity of a place, about endowing a place with features of familiarity, about the social need to recognise the symbol. The presence of a dragon, a creature born in the human imagination, in the urban space of Krakow was chosen as an example of the symbolic dimension of the city. Krakow is a historic city, the former capital of Poland, a city rich in diverse symbolic capitals. The dragon is a symbol of Krakow. It is present in the legend about the city’s origins, and is also commonly present in the material space of Krakow. It is part of the city’s identity. pl
dc.subject.pl ikonosfera pl
dc.subject.pl tożsamość miejsca pl
dc.subject.pl smok pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en iconosphere pl
dc.subject.en specificity of a place pl
dc.subject.en dragon pl
dc.subject.en Krakow pl
dc.subject.en symbol in the city space pl
dc.subject.en the dragon as a symbol pl
dc.subject.en the identity of a place pl
dc.subject.en symbolic functions of the iconosphere pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.2478/udi-2018-0016 pl
dc.identifier.eissn 2544-6258 pl
dc.title.journal Urban Development Issues pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-07-19 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska