Jagiellonian University Repository

Фразеология и словесный фольклор (на материале польского языка)

Фразеология и словесный фольклор (на материале ...

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.editor Walter, Harry pl
dc.contributor.editor Mokienko, Valerij Mihajlovič pl
dc.date.accessioned 2018-07-25T09:24:32Z
dc.date.available 2018-07-25T09:24:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-3-86006-464-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56074
dc.language rus pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other фразеология pl
dc.subject.other словесный фольклор pl
dc.subject.other пословица pl
dc.subject.other фольклористика pl
dc.title Фразеология и словесный фольклор (на материале польского языка) pl
dc.title.alternative Frazeologiâ i slovesnyj folʹklor (na materiale polʹskogo âzyka) pl
dc.title.alternative Phraseology and verbal folklore (on the material of the Polish language) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Greifswald pl
dc.pubinfo Sankt Petersburg : Ernst-Moritz-Arndt-Universität pl
dc.description.physical 99-105 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Internationales Slawistenkomitee. Phraseologische Kommission. XVI. Internationaler Slavistenkongress, dn. 19-27 sierpień 2018, Belgrad, Serbia. Autor podpisany na pub.: Мачей Рак. Red. podpisani na pub.: Харри Вальтер, Валерий Михайлович Мокиенко pl
dc.identifier.weblink https://www.academia.edu/36558721 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy zależności między frazeologią języka polskiego a folklorem, w szczególności chodzi tu o aspekt motywacyjny. Zależność między frazeologią a folklorem opiera się na dwóch zasadach. Po pierwsze, tekst folkloru słownego skraca się do frazeologizmu, po drugie, w tekstach folkloru są używane frazeologizmy, dzięki czemu frazeologia staje się tworzywem folkloru. Oprócz tych dwóch zasad zależności mogą też mieć inną przyczynę - frazeologia i folklor słowny niezależnie od siebie są motywowane doświadczeniami i obserwacjami otaczającego świat. pl
dc.abstract.other Данная статья показывает зависимость, которая возникает между фразеологией польского языка и фольклором, а в частности, речь идет, в первую очередь, о мотивационных отношениях. Взаимосвязь между фразеологией и фольклором опирается на два принципа: во-первых, текст словесного фольклора сокращается до фразеологизма; во-вторых, в фольклорных текстах используются фразеологические единицы, таким образом, фразеология становится фольклорным материалом. Помимо двух этих принципов сходство может иметь и другое происхождение - фразеология и словесный фольклор, независимо друг от друга, мотивируются опытом и наблюдениями за окружающим миром. pl
dc.subject.pl frazeologia pl
dc.subject.pl folklor słowny pl
dc.subject.pl przysłowie pl
dc.subject.pl folklorystyka pl
dc.subject.en phraseology pl
dc.subject.en verbal folklore pl
dc.subject.en proverbs pl
dc.subject.en folklore studies pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Phraseologie und Folklore : Ihre linguokulturelle und lexikografische Beschreibung : Kollektivmonografie = Фольклорная фразеология : проблемы лингвокультурологического и лексикографического описания : коллективнаја монографија = Folʹklornaâ frazeologiâ: problemy lingvokulʹturologičeskogo i leksikografičeskogo opisaniâ : kollektivnaǰa monografiǰa pl
dc.language.container rus pl
dc.date.accession 2018-07-25 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 38; liczba stron 253; liczba arkuszy wydawniczych 16; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska