Jagiellonian University Repository

Unifikacja człowieka z maszyną : omówienie rozwoju wybranych interfejsów użytkownika

Unifikacja człowieka z maszyną : omówienie rozwoju ...

Show full item record

dc.contributor.author Gałuszka, Damian [USOS238238] pl
dc.date.accessioned 2018-07-20T12:06:46Z
dc.date.available 2018-07-20T12:06:46Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1642-9826 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56007
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Unifikacja człowieka z maszyną : omówienie rozwoju wybranych interfejsów użytkownika pl
dc.title.alternative Human-machine unification : overview of the development of selected user interfaces pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-18] pl
dc.identifier.weblink http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/6114 pl
dc.abstract.pl Interfejs użytkownika to łącznik pomiędzy rzeczywistością fizyczną a wirtualną, który określa formę komunikacji pomiędzy użytkownikiem a nie-ludzkim aktorem, na przykład komputerem czy smartfonem. Co ważne, jak przekonuje cytowany dalej Lev Manovich, nie mamy tutaj do czynienia ze złączem, które cechuje całkowita "przeźroczystość". Interfejsy posiadają swoistą strukturę, co ma wpływ na sposób interakcji i charakter przekazywanych treści. Wymienione cechy, w połączeniu z popularyzacją omawianego fenomenu w ramach otaczającej nas cywilizacji technologii cyfrowych, zmotywowały mnie do omówienia najważniejszych typów interfejsów użytkownika, takich jak interfejs tekstowy (TUI), graficzny (GUI), powiększalny (ZUI), webowy (WUI) oraz haptyczny. W moim tekście staram się ukazać proces rozwoju technologii, której - jak uważam - finalnym etapem będzie całkowita naturalizacja interfejsów i ich symbioza z biologicznym oprzyrządowaniem człowieka, co już dziś częściowo obserwujemy w takich technologiach jak rzeczywistość rozszerzona (VR) czy interfejsy mózg-komputer (BCI). pl
dc.abstract.en The user interface is a connector between the physical and virtual reality, which determines the form of communication among the user and the non-human actor, such as a computer or a smartphone. Importantly, as further mentioned Lev Manovich argues, we are not dealing here with the connector, which is characterized by the total "transparency". Interfaces have a specific structure, which has an impact on the way we interact and the nature of the messages conveyed. These characteristics, coupled with the popularization of this phenomenon in the context of the surrounding us digital civilization, motivated me to discuss the most important types of user interfaces, such as: text-based (TUI), graphical (GUI) zoomable (ZUI), web (WUI) and haptic interfaces. In my text I am trying to show the process of the development of technology, which - as I believe - will result with the complete naturalization of interfaces and their symbiosis with the biological instrumentation of man, which today can be partly observed in technologies such as virtual reality (VR) and brain-computer interfaces (BCI). pl
dc.subject.pl interfejs użytkownika pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl technologie pl
dc.subject.pl cyfrowe media pl
dc.subject.pl rzeczywistość wirtualna pl
dc.subject.en user interface pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en technology pl
dc.subject.en digital media pl
dc.subject.en virtual reality pl
dc.description.number 31 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.eissn 1642-9826 pl
dc.title.journal Kultura i Historia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-20 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska