Jagiellonian University Repository

Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej

pcg.skipToMenu

Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej

Show full item record

dc.contributor.author Gałuszka, Damian [USOS238238] pl
dc.contributor.author Ptaszek, Grzegorz pl
dc.contributor.author Żuchowska-Skiba, Dorota pl
dc.contributor.editor Gałuszka, Damian [USOS238238] pl
dc.contributor.editor Ptaszek, Grzegorz pl
dc.contributor.editor Żuchowska-Skiba, Dorota pl
dc.date.accessioned 2018-07-20T10:15:01Z
dc.date.available 2018-07-20T10:15:01Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65705-09-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55999
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej pl
dc.title.alternative Socialising of technology on the threshold of the fourth industrial revolution pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner pl
dc.description.physical 11-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 27-29 pl
dc.identifier.weblink https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11085 pl
dc.abstract.pl W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z wpływem nowoczesnych technologii, w tym inteligentnych maszyn, na różne aspekty życia człowieka u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Autorzy wychodzą z założenia, że jakakolwiek skrajna postawa wobec technologii prowadzi na poznawcze manowce. Rozwój technologiczny przynosi bowiem różnorodne konsekwencje dla człowieka, społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Z jednej strony pozwala on pokonać ograniczenia człowieka i wzmocnić jego potencjał, wymuszając zarazem rozszerzenie terminu podmiotowości i sprawczości na rzeczy, które stają się faktycznymi uczestnikami relacji społecznych. W rezultacie wzrastający udział nowoczesnych technologii we współczesnych społeczeństwach prowadzi do istotnych zmian w przestrzeni zarówno komunikacji, jak i w sferze konsumpcji, zmieniając dotychczasowe praktyki, poprzez wprowadzanie maszyn zdolnych do interakcji z człowiekiem oraz coraz łatwiejsze korzystanie z nowoczesnych urządzeń. Uspołecznienie technologii staje się dziś ważnym trendem w nowoczesnym społeczeństwie, które wymaga szerokiej analizy jego skutków. Rodzi bowiem szereg dylematów i problemów wymagających przedefniowania wielu klasycznych pojęć, które dotąd w naukach społecznych były zarezerwowane wyłącznie dla aktywności człowieka, a dziś muszą obejmować również technologie i superinteligentne maszyny. Procesy te wymykają się prostej opozycji technofobia - technofetyszyzm i stanowią nowe wyzwanie dla naukowej refleksji. pl
dc.abstract.en In the article the selected issues related to the influence of new technologies on various aspects of life of a human being on the treshold of the Fourth Industrial Revolution, including inteligent machines, are discussed. The authors assume that any extreme attitude to technology leads up to a cognitive blind alley. Technological development brings different consequences for a man, society, economy and environment. On one hand, it allows to overcome human limitations and strenghten its potential, in the same time enforcing the extention of the subjectivity term and agency of things which become real participants of social relations. As a result, a growing contribution of modern technologies to contemporary societies leads to essential changes in the area of communication as well as of area of consumption, modifying the currect practises through implementing machines enabling to interact with a human being and use of modern devices increasingly easier. Socialization of technology is becoming today an important trend within a modern society that demandsa broaden analysis its consequences. This in fact rises a number of dilemmas and problems requiring a redefning classical concepts that in social sciences have been reserved so far for an activity of a man, and today must embrace technologies and superinteligent machines too. These proceses are out of a standard of a simple opposition: technophobia – technofetishism and represent a new challenge for a scientifc reflection. pl
dc.subject.pl nowoczesne technologie pl
dc.subject.pl superinteligentne maszyny pl
dc.subject.pl czwarta rewolucja przemysłowa pl
dc.subject.en new technologies pl
dc.subject.en superintelligence machines pl
dc.subject.en fourth industrial revolution pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-19 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 33; liczba stron 560; liczba arkuszy wydawniczych 35; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska