Jagiellonian University Repository

Funkcja gwary w tekście

pcg.skipToMenu

Funkcja gwary w tekście

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.date.accessioned 2018-07-20T09:21:50Z
dc.date.available 2018-07-20T09:21:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0076-0390 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55994
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Funkcja gwary w tekście pl
dc.title.alternative The function of a local dialect in a text pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 137-146 pl
dc.identifier.weblink http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/147 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia funkcje gwary w tekstach rozumianych jako wypowiedzi językowe pisane lub mówione i potem wtórnie zapisane realizujące określony wzorzec kulturowy - ogólnopolski albo ludowy. Za M. Rakiem przyjmuję, że teksty zapisane gwarą reprezentują trzy style funkcjonalne: potoczny, artystyczny i literacki. W każdym z nich gwara pełni nieco inną funkcję. Do tekstów pisanych językiem ogólnopolskim gwara zazwyczaj wprowadzana jest w określonym celu i zawsze wiąże się to z jej wartościowaniem. We wszystkich typach tekstów gwara pełni zarówno funkcje zamierzone (informacyjne i pozainformacyjne), jak i niezamierzone i pozostają one w ścisłej korelacji ze świadomością (lub jej brakiem) wprowadzania gwary do tekstu. pl
dc.abstract.en The article discusses the functions of a local dialect in texts understood as written or spoken linguistis utterances which are written again and which fulfil a specific cultural pattern - an all-Polish pattern or a folk pattern. Following the conclusions of M. Rak, I assume that texts written in local dialects represent three functional styles: the colloquial, artistic and literary style. In each of those styles the local dialect performs a slightly different function. A local dialect is usually introduced into texts written in general Polish with a particular purpose, and it is always related to valuing the local dialect. In all types of texts the local dialect performs both intentional functions (those related to giving information and other purposes) and unintentional functions which are strictly correlated with the awareness (or its lack) of introducing the local dialect into the text. pl
dc.subject.pl gwara pl
dc.subject.pl polszczyzna ogólnopolska pl
dc.subject.pl język pisany i zapisany pl
dc.subject.pl style funkcjonalne pl
dc.subject.en local dialect pl
dc.subject.en general Polish language pl
dc.subject.en written and rewritten language pl
dc.subject.en functional styles pl
dc.description.volume 64 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.identifier.doi 10.26485/RKJ/2017/64/10 pl
dc.identifier.eissn 2450-9310 pl
dc.title.journal Rozprawy Komisji Językowej pl
dc.contributor.institution Łódzkie Towarzystwo Naukowe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-19 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa