Jagiellonian University Repository

Licencja na oprogramowanie a rozporządzanie rzeczą

Licencja na oprogramowanie a rozporządzanie rzeczą

Show full item record

dc.contributor.author Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.date.accessioned 2018-07-18T13:00:42Z
dc.date.available 2018-07-18T13:00:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-7080 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55967
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Licencja na oprogramowanie a rozporządzanie rzeczą pl
dc.title.alternative Software licence and disposition of a thing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 74-84 pl
dc.abstract.pl Coraz więcej otaczających nas rzeczy codziennego użytku wyposażonych jest w programy komputerowe. Programy te nie tylko zapewniają działanie określonych podzespołów, lecz także umożliwiają realizację dodatkowych funkcji lub korzystanie z dodatkowych usług, zapewnianych przez producentów tych rzeczy lub ich sprzedawców. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na dwa pytania: 1) jakiego rodzaju relacja prawna łączy nabywcę rzeczy z podmiotem praw autorskich do używanego w rzeczy oprogramowania i 2) czy osoba trzecia, na którą nabywca przenosi własność lub oddaje rzecz do używania, nabywa, a jeśli tak, to jakie prawa do programu zainstalowanego w rzeczy. Autor rozważa różne możliwe warianty w przypadku, gdy program został zainstalowany w rzeczy i ta rzecz zostaje następnie sprzedana innej osobie : a) nabywcy rzeczy zostaje udzielona licencja przez podmiot praw do programu komputerowego; b) nabywcy rzeczy zostaje udzielona sublicencja przez producenta rzeczy (licencjobiorca); c) nabywca może korzystać z programu na podstawie licencji ustawowej. Autor opowiada się za trzecim wariantem. Nabywca jest także uprawniony do udostępnienia takiej rzeczy do używania. Wydaje się, że nie prowadzi to generalnie do obejścia prawa przyznanego podmiotowi praw autorskich do takiego programu do kontroli dalszych wypożyczeń programu lub jego kopii. pl
dc.abstract.en An increasing number of everyday things surrounding us come with embedded computer programs. Those programs not only ensure the operation of specific sub-assemblies, but also enable the manufacturers or sellers of those things to offer of additional functions or additional services. This paper will attempt to answer two questions: 1) what is the legal relationship between the buyer of the thing and the holder of copyright in the software embedded in that thing and 2) whether a third party, to whom the buyer of the thing decides to sell it or to transfer it for use, acquires any rights in the program installed in that thing and, if so, what rights. The authors considers different options in the case where a computer program has been pre-installed in the thing and such a thing is subsequently sold to another person: a) the buyer of the thing is granted a licence by the holder of copyright in the computer program; b) the buyer of the thing is granted a sub-license by the manufacturer of the thing (the licensee); c) the buyer is allowed to use the program under a statutory licence. The author argues for the last option. The buyer is also allowed to rent such a thing. It seems that in principle it does not enable circumvention of the right to control further rental of the program or copies thereof, which right is vested in the holder of copyright in such a program. pl
dc.subject.pl licencja pl
dc.subject.pl rozporządzanie rzeczą pl
dc.subject.pl program komputerowy pl
dc.subject.en licence pl
dc.subject.en disposition of a thing pl
dc.subject.en computer program pl
dc.description.number 2 (140) pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)