Jagiellonian University Repository

Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta

Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na ...

Show full item record

dc.contributor.author Kubicki, Paweł [SAP11019227] pl
dc.date.accessioned 2018-07-16T10:45:03Z
dc.date.available 2018-07-16T10:45:03Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2543-621X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55942
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta pl
dc.title.alternative The impact of studentification and touristification on socio-cultural urban space pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-73 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 73 pl
dc.identifier.weblink https://miasto.zajezdnia.org/mpp/article/view/35/32 pl
dc.abstract.pl Artykuł analizuje zjawiska studentyfikacji i turystyfikacji oraz ich wpływ na społeczno-kulturową przestrzeń miasta. Wnioski dotyczą głównie Krakowa, ale mogą być użyteczne także dla większości dużych polskich miast. Kraków jest dobrym studium przypadku z uwagi na trzy cechy. Po pierwsze, jest największym po stolicy ośrodkiem akademickim; po drugie ,wyrósł na jedno z najważniejszych w świecie centrów sektora BPO (Business Process Outsourcing), co przekłada się na duży popyt na mieszkania na wynajem; po trzecie, przyciąga rocznie miliony turystów. Artykuł wykazuje, że im bardziej postępuje studentyfikacja i turystyfikacja, tym słabsza staje się tożsamość miasta, a kapitał społeczny ulega erozji. Radykalnie obniża się jakość życia, więc coraz częściej mieszkańcy decydują się na wyprowadzkę z miast, przyczyniając się do depopulacji i obumierania centrów. pl
dc.abstract.en The article analyzes the phenomena of studentification and touristification and their impact on the socio-cultural space of the city. The conclusions refer mainly to Kraków, but may also be useful for the majority of large Polish cities. Kraków is a good case study by reason of three characteristics. First of all, it is the second largest academic center after the capital city; secondly, it has grown into one of the most important BPO sector centers in the world (Business Process Outsourcing), which translates into high demand for rental housing; thirdly, it attracts millions of tourists every year. The article shows that along with the progress of studentification and touristification the identity of the city becomes weaker and its social capital erodes. Life quality is drastically reduced, so more often citizens decide to move out of cities, contributing to the depopulation and dying of centers. pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl urbanistyka pl
dc.subject.pl mieszkalnictwo pl
dc.subject.pl turystyfikacja pl
dc.subject.pl studentyfikacja pl
dc.subject.pl gentryfikacja pl
dc.subject.pl turystyka pl
dc.subject.pl BPO pl
dc.subject.pl kapitał społeczny pl
dc.subject.en Kraków pl
dc.subject.en urban planning pl
dc.subject.en housing pl
dc.subject.en touristification pl
dc.subject.en studentification pl
dc.subject.en gentrification pl
dc.subject.en tourism pl
dc.subject.en BPO pl
dc.subject.en social capital pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 1,00 pl
dc.identifier.doi 10.26774/mpp.35 pl
dc.title.journal Miasto. Pamięć i Przyszłość pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-16 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa