Jagiellonian University Repository

Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich

Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w ...

Show full item record

dc.contributor.author Mostowik, Karolina [USOS110578] pl
dc.contributor.author Kisiel, Marta [USOS129829] pl
dc.contributor.author Rzonca, Bartłomiej [SAP11018356] pl
dc.contributor.author Siwek, Janusz [SAP11116704] pl
dc.date.accessioned 2018-07-13T11:50:32Z
dc.date.available 2018-07-13T11:50:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0033-2143 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55926
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich pl
dc.title.alternative The storage capacity of groundwater reservoirs in the High Bieszczady Mountains (SE Poland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-110 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 106-108 pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto próbę oceny zasobności zbiorników wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w subzlewniach Sanu w Bieszczadach Wysokich. W tym celu dokonano analizy wyznaczonych graficznie recesyjnych odcinków hydrogramów odpływu w trzech profilach wodowskazowych w Zatwarnicy (San), Dwerniku (San) i Stuposianach (Wołosaty) w latach 2005-2015. Dla każdego odcinka obliczono współczynnik recesji (\alpha ) informujący o tempie sczerpywania zasobów oraz maksymalny potencjał zasobności zbiorników (W_{max}), a także wyznaczono wzorcowe krzywe wysychania w badanych subzlewniach. Tempo sczerpywania zbiorników wodonośnych było wyrażone wartościami \alpha rzędu 10^{-2}. We wszystkich zlewniach przeciętne wartości \alpha i W_{max} były wyższe w półroczu zimowym niż w letnim. Kształt krzywych recesji wskazywał, że drenowanie zbiorników odbywało się w dwóch fazach: pierwszej, szybszej, o prawdopodobnie znaczącym udziale odpływu śródpokrywowego, oraz drugiej, wolniejszej, obejmującej tylko zasoby wód podziemnych. Subzlewnie Sanu, których obszar zbudowany jest w przewadze z warstw krośnieńskich jednostki śląskiej (Zatwarnica i Dwernik), wykazują podobne wartości W_{max} (Me: 14-21 mm), natomiast w wyżej położonej zlewni Wołosatego (Stuposiany), na obszarze której nasunięcie jednostki dukielskiej może mieć duży wpływ na miąższość strefy przepuszczalnej, W_{max} miało wyższe wartości (Me: 20-32 mm). pl
dc.subject.pl zasoby wód pl
dc.subject.pl krzywe recesji pl
dc.subject.pl odpływ podziemny pl
dc.subject.pl Karpaty fliszowe pl
dc.description.volume 90 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.7163/PrzG.2018.1.5 pl
dc.identifier.eissn 2300-8466 pl
dc.title.journal Przegląd Geograficzny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska