Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich

Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Mostowik, Karolina [USOS110578] pl
dc.contributor.author Kisiel, Marta [USOS129829] pl
dc.contributor.author Rzonca, Bartłomiej [SAP11018356] pl
dc.contributor.author Siwek, Janusz [SAP11116704] pl
dc.date.accessioned 2018-07-13T11:50:32Z
dc.date.available 2018-07-13T11:50:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0033-2143 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55926
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich pl
dc.title.alternative The storage capacity of groundwater reservoirs in the High Bieszczady Mountains (SE Poland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-110 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 106-108 pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto próbę oceny zasobności zbiorników wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w subzlewniach Sanu w Bieszczadach Wysokich. W tym celu dokonano analizy wyznaczonych graficznie recesyjnych odcinków hydrogramów odpływu w trzech profilach wodowskazowych w Zatwarnicy (San), Dwerniku (San) i Stuposianach (Wołosaty) w latach 2005-2015. Dla każdego odcinka obliczono współczynnik recesji (\alpha ) informujący o tempie sczerpywania zasobów oraz maksymalny potencjał zasobności zbiorników (W_{max}), a także wyznaczono wzorcowe krzywe wysychania w badanych subzlewniach. Tempo sczerpywania zbiorników wodonośnych było wyrażone wartościami \alpha rzędu 10^{-2}. We wszystkich zlewniach przeciętne wartości \alpha i W_{max} były wyższe w półroczu zimowym niż w letnim. Kształt krzywych recesji wskazywał, że drenowanie zbiorników odbywało się w dwóch fazach: pierwszej, szybszej, o prawdopodobnie znaczącym udziale odpływu śródpokrywowego, oraz drugiej, wolniejszej, obejmującej tylko zasoby wód podziemnych. Subzlewnie Sanu, których obszar zbudowany jest w przewadze z warstw krośnieńskich jednostki śląskiej (Zatwarnica i Dwernik), wykazują podobne wartości W_{max} (Me: 14-21 mm), natomiast w wyżej położonej zlewni Wołosatego (Stuposiany), na obszarze której nasunięcie jednostki dukielskiej może mieć duży wpływ na miąższość strefy przepuszczalnej, W_{max} miało wyższe wartości (Me: 20-32 mm). pl
dc.subject.pl zasoby wód pl
dc.subject.pl krzywe recesji pl
dc.subject.pl odpływ podziemny pl
dc.subject.pl Karpaty fliszowe pl
dc.description.volume 90 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.7163/PrzG.2018.1.5 pl
dc.identifier.eissn 2300-8466 pl
dc.title.journal Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska