Jagiellonian University Repository

Osoba i nicość : wolność w ujęciu Jana Pawła II i Jean-Paula Sartre’a

pcg.skipToMenu

Osoba i nicość : wolność w ujęciu Jana Pawła II i Jean-Paula Sartre’a

Show full item record

dc.contributor.author Koza, Michał [SAP14017183] pl
dc.date.accessioned 2018-07-06T11:10:02Z
dc.date.available 2018-07-06T11:10:02Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2083-1978 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55745
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Osoba i nicość : wolność w ujęciu Jana Pawła II i Jean-Paula Sartre’a pl
dc.title.alternative Person and nothingness : the question of freedom according to John Paul II and Jean-Paul Sartre pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 96-112 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/szhf/article/view/szhf.2018.007/14283 pl
dc.abstract.pl Artykuł ma na celu porównanie koncepcji wolności z nurtu personalistycznego (w myśli Karola Wojtyły) i egzystencjalistycznego (u Jean-Paula Sartre’a), wskazanie różnic i miejsc wspólnych, a także ukazanie ich w kontekście przemian w myśli zachodniej. Zestawienie tych stanowisk pozwala na dostrzeżenie, w jaki sposób zarówno filozofia chrześcijańska autora Osoby i czynu, jak i radykalny projekt francuskiego myśliciela uczestniczyły w kryzysie refleksji nad podmiotowością. Z jednej strony widoczne staje się osłabienie w myśli Wojtyły tradycyjnej antropologii poprzez włączanie w nią elementów akcentujących autokreacyjną rolę jednostki, pierwszeństwo egzystencjalnych projektów wobec uprzednich (naturalnych, społecznych, nadprzyrodzonych) schematów i konieczność hermeneutycznego odniesienia do świata. Z drugiej - można również dostrzec momenty przejmowania modelu metafizycznego, nacechowanego binarnymi opozycjami u Sartre’a, stawiającego sobie za cel pozbycie się idei substancjalności podmiotu. pl
dc.abstract.en The paper concerns a comparison of concepts of freedom from personalist (Karol Wojtyła’s philosophy) and existentialist discourses (represented by Jean-Paul Sartre). It aims to show their common places and differences, as well as to place them in a wider context of transformation of the Western thought. The comparison enables to see, how the Christian philosophy of Person and Act’s author, as well as radical project of French philosopher take part in the crisis of the reflection on subjectivity. It reveals a weakening of traditional anthropology in the Wojtyła’s thought, which includes elements stressing self-creative role of an individual, a priority of existential projects over preexisting (natural, social, supernatural) schemes, and a hermeneutical relation with the world. On the other hand, one could see also how metaphysical model, based on binary oppositions, affects Sartre, who aimed to erase the idea of a substantial subjectivity from his thought. pl
dc.subject.pl wolność pl
dc.subject.pl personalizm pl
dc.subject.pl egzystencjalizm pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl Karol Wojtyła pl
dc.subject.pl Jean-Paul Sartre pl
dc.subject.pl myśl słaba pl
dc.subject.en freedom pl
dc.subject.en personalism pl
dc.subject.en existentialism pl
dc.subject.en christianity pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en Karol Wojtyła pl
dc.subject.en Jean-Paul Sartre pl
dc.subject.en weak thought pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,99 pl
dc.identifier.doi 10.12775/szhf.2018.007 pl
dc.identifier.eissn 2391-775X pl
dc.title.journal Studia z Historii Filozofii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-24 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska