Jagiellonian University Repository

Corporate social responsibility as an employer branding tool : the study results of selected companies listed on GPW

pcg.skipToMenu

Corporate social responsibility as an employer branding tool : the study results of selected companies listed on GPW

Show full item record

dc.contributor.author Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.date.accessioned 2018-07-02T10:16:09Z
dc.date.available 2018-07-02T10:16:09Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2449-8920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55467
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Corporate social responsibility as an employer branding tool : the study results of selected companies listed on GPW pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 249-267 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 265-266. Na dokumencie Autorka wyst. jako Magdalena M. Stuss pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(1)/art/11475/ pl
dc.abstract.pl Dla spółek giełdowych kształtowanie wizerunku pracodawcy jest obecnie nie tylko wyborem w ramach strategii personalnych, ale koniecznością biznesową adresowaną do obecnych, a także przyszłych pracowników przedsiębiorstw. Marka pracodawcy (employer branding) jest skutecznym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Pozwala traktować pracowników jak klientów wewnętrznych, ale także potwierdza wizerunek organizacji jako pożądanego miejsca pracy w celu przyciągania najbardziej utalentowanych kandydatów. Duży odsetek przedsiębiorstw stosuje standardowe podejście do narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility), a różnice wynikają wyłącznie z różnych branż i wielkości organizacji, jednak ogólna strategia jest podobna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia wspierającego employer branding w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Powstała luka poznawcza w zakresie powiązań pomiędzy obiema koncepcjami. Zastosowana procedura badawcza łączy analizę literatury z badaniami empirycznymi i opiera się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o związek między społeczną odpowiedzialnością biznesu a employer branding w wybranych spółkach giełdowych należących do WIG 20. W artykule zaprezentowano 6 spółek, które zostały poddane analizie. W przyszłości planuje się przedstawić diagnozę pozostałych przedsiębiorstw należących do powyższego indeksu giełdowego. Jak pokazały badania, analizowane przedsiębiorstwa mają strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i stosują narzędzia employer branding, ale oddzielnie w obu obszarach zarządzania nie ma wspólnej strategii. pl
dc.abstract.en For listed companies, employer branding is nowadays not only a choice within the framework of personnel strategies, but a business necessity addressed to the current employees of enterprises, and the future ones. The employer brand is a tool which is effective for the purpose of building a competitive advantage. It makes it possible to treat employees as internal clients, but also confirms the image of the organization as a desired place to attract the most talented candidates. A large percentage of enterprises follow a standard approach to corporate social responsibility tools, while differences result from diverse industries and organization sizes, but the overall strategy is similar. The objective of this article is to present the results of research corporate social responsibility tools which significantly support employer branding in companies listed on GPW (The Warsaw Stock Exchange). The applied research procedure combines the analysis of the literature with empirical research and is based upon searching for the answer to the questions about the relationship between corporate social responsibility and employer branding in the selected listed companies belonging to WIG 20. The studied enterprises have a corporate social responsibility strategy and they have apply employer branding but separately. There is no common strategy in both management areas. pl
dc.subject.pl employer branding pl
dc.subject.pl społeczna odpowiedzialność biznesu pl
dc.subject.pl zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject.pl spółki giełdowe pl
dc.subject.en employer branding pl
dc.subject.en corporate social responsibility pl
dc.subject.en human resources management pl
dc.subject.en listed companies pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24498939IJCM.18.014.8393 pl
dc.identifier.eissn 2449-8939 pl
dc.title.journal International Journal of Contemporary Management pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-06-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa