Jagiellonian University Repository

The use of action research in diagnosing and improving cooperation between an enterprise and its suppliers

The use of action research in diagnosing and improving ...

Show full item record

dc.contributor.author Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.date.accessioned 2018-07-02T10:09:22Z
dc.date.available 2018-07-02T10:09:22Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2449-8920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55464
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title The use of action research in diagnosing and improving cooperation between an enterprise and its suppliers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-75 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 73-74 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(1)/art/11485/ pl
dc.abstract.pl Tło badań. Jednym z kluczowych czynników sukcesu w działalności współczesnych organizacji jest współpraca z dostawcami. W niektórych przypadkach treść tej współpracy jest skodyfikowana w postaci sformalizowanych procedur. Tak dzieje się wówczas, kiedy organizacja wprowadza znormalizowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Diagnoza i doskonalenie współpracy z dostawcami w tego rodzaju organizacjach może się opierać na podejściu metodologicznym nazywanym action research. W artykule podejmuje się próbę ilustracji możliwości wykorzystania action research jako podejścia predysponowanego do z jednej strony naukowego, a z drugiej - praktycznego rozwiązania problemów zarządzania relacjami z dostawcami. Cel badań. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania action re¬search jako podejścia badawczego, przydatnego w diagnozie i projektowaniu ścieżki doskonalenia współpracy przedsiębiorstwa z dostawcami. Metodologia. W artykule wykorzystano przegląd selektywnie dobranej literatury dotyczącej genezy, istoty oraz cech wyróżniających action research. Ponadto uwzględniono egzemplifikację zastosowania procesu i technik action research do specyficznego zastosowania, jakim jest przeprowadzenie diagnozy i sformułowanie propozycji procedury doskonalenia współpracy z dostawcami w przedsiębiorstwie reprezentujących sektor ciepłowniczy. Kluczowe wnioski. Do rezultatów badań należą: ukazanie genezy action reserach, identyfikacja sposobów jego definiowania, odwzorowanie najważniejszych cech tego podejścia badawczego, a także wykazanie jego przydatności w rozwiązaniu specyficznego problemu zarządzania przedsiębiorstwem, jakim jest współpraca z dostawcami zachodząca w warunkach istnienia wymagań określonych normą ISO 9001:2015. Wyniki badań literaturowych mają charakter uniwersalny. Wyniki badań empirycznych, ze względu na ich prowadzenie w jednym przedsiębiorstwie reprezentującym specyficzny sektor, nie mogą być bezkrytycznie uogólniane. Równocześnie należy stwierdzić, że zastosowane w tych badaniach podejście metodologiczne oraz narzędzia organizacyjno-techniczne mogą być inspiracją w badaniach innych problemów i organizacji. pl
dc.abstract.en Background. One of the key success factors in the activities of the modern organization is working with suppliers. In some cases, the content of this cooperation is codified in the form of formalized procedures. This is when the organization introduces a standardised quality management system in compliance with ISO 9001. Diagnosis and improvement of cooperation with the suppliers in this kind of organizations can be based on a methodological approach known as action research. In the article an attempt of illustration the possible use of action research as an approach to science on the one hand and on the other - practical solutions supplier relationship management problems. Research aims. The objective of this article is to present possibilities of using action research as a research approach useful in diagnosing and designing a path of cooperation between a business enterprise and its suppliers. Methodology. The article is based on a review of the carefully selected literature on the genesis, essence, and characteristic features of action research. Additionally, it includes an exemplification of the specific use of the action research process and techniques in diagnosing as well as a proposed procedure for improving cooperation with suppliers in a business enterprise representing the heat generation sector. Key findings. The research results include the following: presenting the genesis of action research, identifying the ways of defining action research, mapping the most important features of this approach, as well as showing its usefulness in solving a particular business management problem arising out of cooperation with suppliers within the context of the binding requirements specified in the standard ISO 9001:2015. The results of the literature research are of a universal character. Because the empirical research was conducted in just one enterprise representing a specific industry sector, its results cannot be generalized uncritically. Simultaneously, it should be noted that the methodological approach used in the research as well as the organizational and technical tools can be a source of inspiration for research concerning other problems and organizations. pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24498939IJCM.18.004.8383 pl
dc.identifier.eissn 2449-8939 pl
dc.title.journal International Journal of Contemporary Management pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)