Jagiellonian University Repository

Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów

Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów

Show full item record

dc.contributor.author Lipińska, Aneta [SAP14003528] pl
dc.date.accessioned 2018-07-02T09:52:57Z
dc.date.available 2018-07-02T09:52:57Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2083-8611 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55463
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów pl
dc.title.alternative Concepts and key factors of startup ecosystems' development pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 46-57 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 55-57 pl
dc.identifier.weblink https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_351/04.pdf pl
dc.abstract.pl W literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej publikacji na temat ekosystemów biznesowych, jednak zagadnienia związane z ekosystemami startupów wciąż nie są dostatecznie reprezentowane. Istotne są odpowiedzi na pytania badawcze o genezę, kluczowe elementy, sposób tworzenia wartości i uwarunkowania rozwoju najlepiej funkcjonujących ekosystemów startupów. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników rozwoju ekosystemów startupów oraz wyłonienie koncepcji mogących być podstawą sformułowania teoretycznych ram i wyznaczenia kierunków dalszych badań empirycznych. W części teoretycznej, opracowanej na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, uwzględniono różne podejścia do charakterystyki i cech ekosystemów startupów. W części badawczej, opartej na analizie studiów przypadków najbardziej rozwiniętych ekosystemów startupów na świecie, opracowano zestawienie czynników mających wpływ, zdaniem badaczy, na rozwój i efektywne działania tego rodzaju ekosystemów biznesowych. pl
dc.abstract.en Nowadays, more and more publications on the topic of business ecosystems appear in source literature but the issue of startup ecosystems is still vastly underrepresented. For covering this matter, the answers to research questions about the origin, key elements, ways of creating values, and the conditions of development of the best functioning startup ecosystems are substantial. The aim of the article is to identify key factors of startup ecosystems’ development and choosing concepts that may constitute a base to formulating the theoretical frameworks and designating the directions of further empirical studies. The theoretical part, developed by reviewing research literature, incorporates different approaches and features of startup ecosystems. The research part, based on examination of case studies of the most developed startup ecosystems in the world, includes listing of factors, which have influence on the development and effective operation of business ecosystems of this kind. pl
dc.subject.pl startup pl
dc.subject.pl ekosystem biznesowy pl
dc.subject.pl ekosystem startupów pl
dc.subject.pl czynniki rozwoju pl
dc.subject.pl koncepcje pl
dc.subject.en startup pl
dc.subject.en business ecosystem pl
dc.subject.en startup ecosystem pl
dc.subject.en development factors pl
dc.subject.en concepts pl
dc.description.series Zarządzanie, ISSN 2449-5638; 14 pl
dc.description.number 351 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.journal Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)