Jagiellonian University Repository

Nihil novi sub sole : law from the perspective of political accelerationism

Nihil novi sub sole : law from the perspective of ...

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Michał [SAP14006177] pl
dc.date.accessioned 2018-06-25T10:52:16Z
dc.date.available 2018-06-25T10:52:16Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-4286 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55163
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other political accelerationism pl
dc.subject.other Benjamin Noys pl
dc.subject.other Nick Srnicek pl
dc.subject.other Alex Williams pl
dc.subject.other law pl
dc.subject.other critical theory pl
dc.subject.other Marxism pl
dc.title Nihil novi sub sole : law from the perspective of political accelerationism pl
dc.title.alternative Nihil novi sub sole : prawo z perspektywy politycznego akceleracjonizmu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-19 pl
dc.identifier.weblink http://magazynhybris.com/images/teksty/41/H.41.01.Dudek.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł skupia się na politycznym akceleracjonizmie—idei proponującej by użyć kapitalizm przeciwko niemu samemu, albo przez przyspieszenie go jako pewnej całości, popchnięcie go do jego granic, a nawet jeszcze dalej aż upadnie, albo przez przejmowanie niektórych jego elementów bądź tendencji na rzecz realizacji alternatywnych, emancypacyjnych celów. Analizuje się tu dwie istotne wersje tej idei—Benjamina Noysa oraz Nicka Srniceka i Alexa Williamsa—z perspektywy następującego pytania: Czy polityczny akceleracjonizm jest podobny do niektórych wcześniejszych osiągnięć lewicowej myśli krytycznej, w tym sensie, że oferuje nowe podejście do prawa, albo, jeśli nie zawiera jakiegokolwiek jasno wyrażonego oryginalnego ujęcia prawa, umożliwia zrekonstruowanie na swojej podstawie nowatorskiej i świeżej konceptualizacji prawa? Zgodnie z konkluzją artykułu, na razie polityczny akceleracjonizm nie oferuje oryginalnego podejścia do prawa, a perspektywy na prawo możliwe do zrekonstruowania na jego podstawie przypominają podstawowe marksistowskie ujęcia prawa. pl
dc.abstract.other This article focuses on political accelerationism—an idea that proposes to use capitalism against itself either by making it as a whole go even faster, pushing it to its limits and beyond until it collapses, or by appropriating some of its elements or tendencies for alternative, emancipatory purposes. It analyses two significant versions of this idea—that of Benjamin Noys and that of Nick Srnicek and Alex Williams—from the perspective of the following question: Is political accelerationism similar to certain previous developments in left critical thought in that it offers a new approach to law or, if it does not contain any explicitly expressed original take on law, enables a novel and fresh conceptualisation of law to be drawn from it? The article concludes that so far political accelerationism does not offer an original approach to law and that any perspectives on law that can be drawn from this idea are reminiscent of basic Marxist approaches to law. pl
dc.subject.pl polityczny akceleracjonizm pl
dc.subject.pl Benjamin Noys pl
dc.subject.pl Nick Srnicek pl
dc.subject.pl Alex Williams pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.pl teoria krytyczna pl
dc.subject.pl marksizm pl
dc.description.number 2 (41) pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Hybris pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-21 pl
dc.participation Dudek, Michał: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0