Jagiellonian University Repository

Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku

Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowo ...

Show full item record

dc.contributor.author Oczko, Anna [SAP14013013] pl
dc.date.accessioned 2015-04-22T14:59:45Z
dc.date.available 2015-04-22T14:59:45Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7624-112-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5493
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku pl
dc.title.alternative The Romanian Slavism : South Slavic borrowings into Romanian in the 16th and 17th century pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Collegium Columbinum pl
dc.description.physical 333 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 119-133 pl
dc.abstract.en The subject of research is the vocabulary borrowed into the Romanian language from the South Slavic languages: Old Church Slavonic and its later recensions, Bulgarian, and Serbian. The vocabulary in question was first recorded in print and writing in the 16th and 17th century. The thesis consists of a theoretical and a material part. In the first part the history of Slavonic oriented research upon the Romanian language. This aims to show the complexity of the Romanian-Slavic relations in the course of a thousand year interference. Moreover, in this part the analysis of the adaptations of Slavic borrowings into Romanian has been carried out from the perspective of phonetics, morphology, syntax, and semantics. In the chapter dealing with the semantic adaptation the questions of synonymy, polysemy, slavonisms, as well as linguistic calques, have been brought up. The second part of the thesis presents the lexical material in the form of an alphabetically structured dictionary consisting of 1530 entries and 1064 derivates. The vocabulary has been collected on the basis of Dicţionarul limbii române, volumes I-XIV, Bucureşti 1913-2002. Polish translation of the lexemes has been provided on the basis of their context found in the sources from the 16th and 17th century. Each entry has been enriched with the etymological remarks and explanations taken from the dictionaries and etymological works concerning both the Romanian language and the Slavic ones. pl
dc.abstract.other Przedmiotem badań jest słownictwo zapożyczone do języka rumuńskiego z języków południowosłowiańskich: staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz jego późniejszych redakcji, bułgarskiego i serbskiego, które po raz pierwszy zostało poświadczone w piśmie w XVI i XVII wieku. Praca składa się z części teoretycznej oraz materiałowej. W pierwszej została przedstawiona historia badań slawistycznych w języku rumuńskim oraz rumuńskie kontakty językowe na tle wydarzeń historycznych (do XVII w. włącznie). W tej części dokonano również analizy adaptacji zapożyczeń słowiańskich na gruncie rumuńskim pod względem fonetycznym, morfologicznym, syntaktycznym oraz semantycznym. W rozdziale dotyczącym adaptacji semantycznej zostały poruszone problemy m. in. synonimii, polisemii, slawizmów, kalk etc. Drugą część pracy stanowi prezentacja materiału leksykalnego w formie alfabetycznego słownika. Zebrano w nim łącznie 1530 haseł oraz 1064 derywaty. Ekscerpcji słownictwa dokonano głównie na podstawie Dicţionarul limbii române, t. I-XIV, Bucureşti 1913-2002. Znaczenie wyrazów zostało przetłumaczone na język polski na podstawie ich kontekstu w źródłach z XVI i XVII wieku. Każde z haseł zostało opatrzone wskazówkami etymologicznymi, zebranymi ze słowników i opracowań etymologicznych języka rumuńskiego oraz języków słowiańskich. pl
dc.subject.pl język rumuński pl
dc.subject.pl slawizmy pl
dc.subject.pl interferncje słowiańsko-rumuńskie pl
dc.subject.pl etymologia rumuńska pl
dc.subject.pl zapożyczenia słowiańskie pl
dc.subject.en Romanian language pl
dc.subject.en romanian etymology pl
dc.subject.en slavic borrowings pl
dc.subject.en Romanian-Slavic relations pl
dc.description.series Biblioteka Tradycji. Seria Druga, ISSN 1895-6076; 138 pl
dc.description.publication 20 pl
dc.participation Oczko, Anna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)