Jagiellonian University Repository

Spór o nowe widzenie : kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiego w twórczości Juliana Przybosia

Spór o nowe widzenie : kilka uwag o obecności Juliusza ...

Show full item record

dc.contributor.author Kmiecik, Michalina [SAP14011038] pl
dc.date.accessioned 2018-05-26T13:42:43Z
dc.date.available 2018-05-26T13:42:43Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54535
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Spór o nowe widzenie : kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiego w twórczości Juliana Przybosia pl
dc.title.alternative A dispute about a new vision : some remarks about the presence Juliusz Słowacki in the works of Julian Przyboś pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-64 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_8/art/1949/ pl
dc.abstract.pl Spotkanie Przybosia z twórczością Słowackiego zaowocowało kilkoma bardzo ciekawymi wierszami i tekstami o charakterze eseistycznym. Pierwsza część artykułu skupia się wokół liryków inspirowanych poematem W Szwajcarii: istotne są przede wszystkim starania, jakie podejmuje Przyboś, by "zobaczyć na nowo" obrazy z utworu Słowackiego i przenieść je w obręb swojej dykcji poetyckiej. Na przykładzie utworu Tęcza na burzy pokazane zostają zabiegi zmierzające do wydobycia "realizmu" Słowackiego: skupienia na oglądanym pejzażu i głębokiej świadomości jego ruchu. Interesujący wydaje się też wpływ idiomu poetyckiego Słowackiego na twórczość Przybosia. Nie ogranicza się on tylko do wierszy bezpośrednio poświęconych romantykowi, ale bez wątpienia oddziałuje na rozwój obrazowania takich cyklów, jak wiersze katedralne czy Pióro z ognia. Dzieła mi styczne Słowackiego inspirują dwudziestowiecznego poetę do ponownego wykorzystania i przetworzenia w swoich tekstach motywu światła, ruchu, zanikania, a także do przeniesienia na język prozy poetyckiej konkretnych obrazów pojawiających się w Królu-Duchu i późnych lirykach Słowackiego. pl
dc.abstract.en Przyboś’s meeting with Słowacki’s works resulted in some very interesting poems and texts of essay character. The first part of the article focuses on the lyrical works inspired by the poem W Szwajcarii: the most important thing are Przyboś’s efforts to "see anew" the images from Słowacki’s poem and transfer them into his own poetic diction. On the example of the poem Tęcza na burzy, the devices intended to extract Słowacki’s "realism", concentration on the watched landscape and profound consciousness of its motion, are shown. Another interesting issue seems to be the influence of Słowacki’s poetic idiom on Przyboś’s works. It is not limited to the poems directly dedicated to the Romanticist poet, but unquestionably influences the development of imagery of such cycles as the cathedral poems or Pióro z ognia. Słowacki’s mystical works inspire the 20th-century poet to reuse and transform the motif of light, motion, or fading in his texts, as well as to rewrite specific images appearing in Król-Duch and later lyrical works by Słowacki into the language of poetic prose. pl
dc.subject.pl Juliusz Słowacki pl
dc.subject.pl Julian Przyboś pl
dc.subject.en Juliusz Słowacki pl
dc.subject.en Julian Przyboś pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.publication 0,78 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-13 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)