Jagiellonian University Repository

Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii

Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej ...

Show full item record

dc.contributor.author Napierała, Paulina [SAP14000318] pl
dc.date.accessioned 2018-05-11T10:57:38Z
dc.date.available 2018-05-11T10:57:38Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-6642 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54248
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii pl
dc.title.alternative Relations betwen Puritans and Quakers in the 17th century New England pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-124 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 122-123 pl
dc.identifier.weblink http://oldifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php/archiwum/11-archiwum/58-ss-2017-vol-2 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ukazanie skomplikowanych relacji między purytanami a kwakrami w kolonialnej Nowej Anglii, zwłaszcza w drugiej połowie XVII wieku. Autorka przedstawia genezę obydwu ruchów religijnych i okoliczności przybycia członków tych wspólnot do kolonii w Ameryce Północnej, omawia struktury polityczne stworzone tam przez purytanów oraz wyjaśnia, jakie miejsce zostało wnich przypisane kwakrom. Analizuje też przyczyny szczególnej niechęci purytanów do kwakrów, wyodrębniając wśród nich trzy kategorie (teologiczne, telogiczno-polityczne oraz społeczno-polityczne) i podkreślając znaczenie tych ostatnich. Ponadto, wskazuje na wpływ, jaki pojawienie się kwakrów wywarło na kolonie purytańskie,a także na przyszłe amerykańskie rozwiązania prawne dotyczące relacji państwo-Kościół. pl
dc.abstract.en The aim of the article "The Relations Between Puritans and Quakers in 17th century New England" is to analyze very complicated relations between two specific religious groups after their migration to the "New World". The author presents history of both religious movements and circumstances of their settlement in America. She also explains how political structures created there by the Puritans influenced the situation of the Quaker missionaries. The main part of the article is an analysis of the reasons behind a profound Puritan hostility towards Quakers. The author divides these reasons into three categories: theological, theological-political, and socio-political, stressing the importance of the last category. Finally, she tries to explain how Quaker presence and attitude influenced future development of American political system. pl
dc.subject.pl purytanie pl
dc.subject.pl kwakrzy pl
dc.subject.pl kolonialna Nowa Anglia pl
dc.subject.pl prześladowania religijne pl
dc.subject.pl radykalizm społeczny pl
dc.subject.en Puritans pl
dc.subject.en Quakers pl
dc.subject.en colonial New England pl
dc.subject.en religious persecution pl
dc.subject.en social radicalism pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 236 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20816642.9.2.7 pl
dc.identifier.eissn 2449-688X pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica pl
dc.title.volume Dziedzictwo reformacji : wymiar społeczno-kulturowy = The legacy of the Reformation : socio-cultural dimension pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska