Jagiellonian University Repository

Misja i cele zarządzania dziedzictwem ziemiańskim w muzeach

Misja i cele zarządzania dziedzictwem ziemiańskim w muzeach

Show full item record

dc.contributor.author Barańska, Katarzyna [SAP11018263] pl
dc.date.accessioned 2018-05-11T08:20:22Z
dc.date.available 2018-05-11T08:20:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0860-5637 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54224
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Misja i cele zarządzania dziedzictwem ziemiańskim w muzeach pl
dc.title.alternative Mission and objectives of managing the gentry heritage in museums pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-105 pl
dc.identifier.weblink http://www.tnp.org.pl/rocznik_2017.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z tworzeniem misji muzeów przedstawiających dziedzictwo ziemiaństwa polskiego. W okresie powojennym wartości ziemiańskie były traktowane jako wrogie systemowi politycznemu, a ziemianie byli przedstawiani jako wrogowie ludu. Z kolei po 1989 roku nastąpił proces mitologizowania tradycji szlacheckich i ziemiańskich i przywracanie pozytywnego wizerunku. Podjęta została tu próba zakreślenia modelowych ram dla stworzenia misji muzeów, których rola w przekazywaniu wiedzy i emocji dotyczących tego fragmentu historii Polski jest nie do przecenienia. Omawiając ramy tworzenia kolekcji muzealnych w omawianym zakresie zwrócono również uwagę na konieczność uwzględniania możliwie szerokiego kontekstu, partycypacji społecznej oraz edukacji i obszarów, których powinna ona dotyczyć. pl
dc.abstract.en The article deals with issues related to the creation of museum missions depicting the legacy of Polish gentry. In the post-war period, gentry values were treated as hostile to the political system, and landowners were portrayed as enemies of the people. In turn, after 1989, the process of mythologizing the gentry traditions was started and a positive image was restored. In the article I try to delineate the model framework for the creation the museum mission. Their whose role in imparting knowledge and emotions about this fragment of Polish history is unimaginable. Discussing the framework for creating museum collections in this field has also highlighted the need to take into account the broadest possible context, social participation and education. pl
dc.subject.pl edukacja muzealna pl
dc.subject.pl ziemiaństwo polskie pl
dc.subject.pl misja muzeum pl
dc.subject.pl dziedzictwo pl
dc.subject.en museum mission pl
dc.subject.en heritage pl
dc.subject.en Polish gentry pl
dc.subject.en museum education pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)