Jagiellonian University Repository

Nieoryginalna ariergarda : koncepcja Marjorie Perloff jako próba diagnozy statusu współczesnej poezji

pcg.skipToMenu

Nieoryginalna ariergarda : koncepcja Marjorie Perloff jako próba diagnozy statusu współczesnej poezji

Show full item record

dc.contributor.author Tabaszewska, Justyna [USOS26813] pl
dc.date.accessioned 2018-05-08T12:31:07Z
dc.date.available 2018-05-08T12:31:07Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54181
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nieoryginalna ariergarda : koncepcja Marjorie Perloff jako próba diagnozy statusu współczesnej poezji pl
dc.title.alternative Unoriginal arrière-garde : Marjorie Perloff’s concept as an attempt at the diagnosis of the state of contemporary poetry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 197-213 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/47532/WA248_64920_P-I-2524_tabaszewska_o.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych postulatów badawczych Marjorie Perloff, zwłaszcza zaś koncepcji ‘nieoryginalności’, wyrażonej w książce Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century. Najistotniejszym elementem artykułu jest krytyczne omówienie koncepcji ariergardy, definiowanej jako formacja, która - mimo nakierowania na eksperyment - nie dąży do zerwania z przeszłością, przekształcając propozycje dwudziestowiecznych awangard. Strategia, jaką przyjmuje ariergarda, umożliwia zbudowanie pomostu między praktykami awangardy, postulatami modernizmu, a postmodernistycznym dążeniem do intertekstualności. Przyjęcie koncepcji Perloff prowokuje do pytania o możliwość - i sensowność - ścisłego rozgraniczania modernistycznych i postmodernistycznych praktyk, a także stanowi pośrednią odpowiedź w sporze o charakter współczesnej poezji. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to present most important postulates of Marjorie Perloff, especially the notion of "unoriginality" as presented in her book Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century. The crucial element of the article is a critical analysis of the notion of the arrière-garde defined as a formation which - despite heading towards experiment - does not aim at breaking off with the past, transforming the achievements of the 20th century avant-gardes. The strategy assumed by the arrière-garde allows to bridge the gap between the practices of the avant-garde, postulates of Modernism and Postmodernist aspiration for intertextuality. Perloff’s idea provokes to pose questions concerning the possibility of - and reason behind - a strict division between Modernist and Postmodernist practices, as well as provides an indirect answer to the dispute on the character of contemporary poetry. pl
dc.subject.pl Marjorie Perloff pl
dc.subject.en Marjorie Perloff pl
dc.description.number 3 (135) pl
dc.description.publication 1,09 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Przestrzenie geospołeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project DEC-2011/01/B/HS2/02092 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa