Jagiellonian University Repository

Standardowe dane bibliograficzne w katalogach hybrydowych

Standardowe dane bibliograficzne w katalogach hybrydowych

Show full item record

dc.contributor.author Sanetra, Krystyna [SAP11007971] pl
dc.date.accessioned 2018-04-24T09:14:02Z
dc.date.available 2018-04-24T09:14:02Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53768
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Standardowe dane bibliograficzne w katalogach hybrydowych pl
dc.title.alternative Standard bibliographic data in hybrid catalogues pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-18 pl
dc.identifier.weblink http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/629 pl
dc.abstract.pl W artykule omówiono międzynarodowe standardy katalogowania i pokazano, że zasady tworzenia polskich danych bibliograficznych były i są determinowane przez międzynarodowe wytyczne. Przedstawiono ogólnie standard Resource Description & Access (RDA), a następnie wdrożone etapowo w NUKAT jego elementy. Pokazano m.in., że zmiany w terminologii, odstępstwa od tradycyjnego formułowania oznaczeń odpowiedzialności i doboru punktów dostępu w oczywisty sposób powodują, w mniejszym lub większym stopniu, odchodzenie od dotychczasowych norm i przepisów. W rezultacie rozpoczęcie stosowania zasad RDA wnosi do katalogów bibliotecznych hybrydowość, ponieważ zawierają one rekordy bibliograficzne sporządzone zarówno według standardu ISBD, jak i RDA. Zasugerowano, że pełne wdrożenie modelu RDA w powinno umożliwić udostępnienie wysokiej jakości danych bibliograficznych poza katalogiem bibliotecznym w środowisku sieciowym oraz że dane bibliograficzne powinny stać się integralną częścią sieci semantycznej. pl
dc.abstract.en The article discusses international cataloguing standards and shows that the principles of creating Polish bibliographic data have been based on international guidelines. There is an overview of the Resource Description & Access (RDA) standard and a presentation of the RDA elements gradually implemented in NUKAT. It has been shown, inter alia, that changes in the terminology, deviations from the traditional formulation of statements of responsibility and the selection of access points obvious-ly lead, to a lesser or greater degree, to a diversion from existing standards and regulations. As a result, the introduction of RDA rules brings hybridity to library catalogues, as they start to include bibliographic records prepared in accordance with both ISBD and RDA standards. It is then suggest-ed that the full implementation of the RDA model should enable access to high-quality library data outside a library catalogue in a network environment and that bibliographic data should become an integral part of the Semantic Web. pl
dc.subject.pl dane bibliograficzne pl
dc.subject.pl katalogowanie pl
dc.subject.pl Resource Description & Access pl
dc.subject.pl RDA pl
dc.subject.pl sieć semantyczna pl
dc.subject.en bibliographic data pl
dc.subject.en cataloguing pl
dc.subject.en Resource Description & Access pl
dc.subject.en RDA pl
dc.subject.en semantic Web pl
dc.description.number 2 (179) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 1507-7187 pl
dc.title.journal Biuletyn EBIB pl
dc.title.volume Dane bibliograficzne : jakość, trendy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-24 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska