Jagiellonian University Repository

The absence of the holy book in Buddhism and The Common Buddhist Text Project

The absence of the holy book in Buddhism and The ...

Show full item record

dc.contributor.author Grela, Joanna [SAP11019385] pl
dc.date.accessioned 2015-04-21T09:57:34Z
dc.date.available 2015-04-21T09:57:34Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2225-6474 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5371
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title The absence of the holy book in Buddhism and The Common Buddhist Text Project pl
dc.title.alternative 佛教“圣书”的缺失与 佛教共同经典项目的进展 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 227-250 pl
dc.identifier.weblink http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbCode=cjfd&QueryID=11&CurRec=11&filename=JXBJ201302011&dbname=CJFDLASN2015 pl
dc.abstract.pl Większość uniwersalnych religii posiada swoją świętą księgę: judaizm Torę, chrześcijaństwo Biblię, islam - Koran. Buddyzm tymczasem nie posiada nawet pojęcia "świętej księgi". Nie ma jednego tekstu wspólnego dla wszystkich wyznawców. Choć Kanon palijski jest respektowany przez wszystkie buddyjskie tradycje, jest on nieporównywalnie obszerniejszy od jednej świętej księgi innych religii, a także nie stanowi bazy i ostatecznej wykładni dla wszystkich wyznawców. Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia uwarunkowań tej sytuacji oraz przedstawia projekt utworzenia jednotomowego zbioru buddyjskich tekstów reprezentatywnych dla poszczególnych buddyjskich tradycji. Projekt ten rozpoczął się w 2009 roku w Bangkoku i zakończy prawdopodobnie w 2013 publikacją pilotażowej wersji takiej Księgi. pl
dc.abstract.en Most world-wide religions have their holy books: Judaism-the Torah, Christianity-the Bible, and Islam-the Koran. In Buddhism, on the other hand, there is neither a single one nor a collection of such scriptures intended for all its believers. The Pāli Canon is certainly respected by all of them, however it is incomparably more comprehensive than single holy books of other religions and it does not serve as a basis and ultimate exposition for all Buddhist traditions. The article examines the conditions behind such circumstances and introduces the project of the development of a one-volume collection of canonical texts being representative of the main Buddhist traditions. The project was launched in 2009 in Bangkok and should be completed in 2013 with a publication of a pilot version of such a Book. pl
dc.subject.pl kanon buddyjski pl
dc.subject.pl The Common Buddhist Text Project pl
dc.subject.pl święta księga pl
dc.subject.pl buddyzm pl
dc.subject.en Buddhist canon pl
dc.subject.en The Common Buddhist Text Project pl
dc.subject.en Holy Book pl
dc.subject.en Buddhism pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Journal of Comparative Scripture pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-08-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska